Reports

Published: 2023-05-17 08:00:00

Umida Group AB: Umida Group AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2023

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapporten januari – mars 2023. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com 

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 12 537 KSEK (13 029 KSEK), en försämring med 4% jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttoresultatet uppgick till 2 974 KSEK (4 175 KSEK), en försämring med 29% jämfört med samma period föregående år. 
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 23,7% vilket är under föregående år. Bruttovinstmarginalen minskar med anledning av mindre gynnsam produktmix, ökade inköpskostnader och högre distributionskostnader.
  • Operationella kostnaderna uppgick till -5 568 KSEK (-6 373 KSEK), en besparing under kvartalet på cirka 805K SEK (13%). 
  • Under kvartalet har en negativ valutaeffekt tagits om -230 KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 140 KSEK (-1 896 KSEK), en försämring med -244 KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -4 667 KSEK (-2 681 KSEK). En försämring med 1 986K SEK.

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2022)

Det första kvartalet för 2023 har inneburit fortsatt osäkerhet på marknaden i stort med hög inflation, stigande räntor och en allt tuffare ekonomi för privatpersoner och företag. Vi ser tydliga trender från Systembolaget kring en minskad försäljning och framförallt mer fokus på inköp av produkter inom lägre prissegment. Denna trend förstärktes under april vilket totalt blev en riktigt svag månad för Systembolaget då försäljningen sjönk med hela 6,3% i total volym jämfört med samma månad förra året.

Det första kvartalet är alltid årets svagaste kvartal för oss. Trots omvärldsdrivna utmaningar når vi nästan upp till försäljningen förra årets rekordkvartal. Vi hade flertalet nyheter med oss in i första kvartalet förra året vilket gör att vi inte riktigt når över förra årets försäljning. Jämför vi försäljningen mot vår interna säljestimat för kvartalet når vi nästan 2 MSEK över vår prognos. Denna goda start gör att vi efter det första kvartalet känner oss trygga med vårt mål om att nå tillbaka över 80 MSEK i nettoomsättning för helåret.

Det första kvartalet har varit ett intensivt kvartal där vi efter nästan fyra års förvärvsfrånvaro genomfört vårt senast förvärv. Förvärvet markerar en milstolpe och produkterna under varumärket Ekobryggeriet har redan under det första kvartalet bidragit till försäljningen. Med Ekobryggeriet får vi ett första viktigt fotfäste i dagligvaruhandeln vilket balanserar vår kundrisk och öppnar upp för nya möjligheter. Vi lanserade även direkt efter förvärvet den första alkoholhaltiga produkten under Ekobryggeriet, Ekobryggeriet Ekologisk Gin.

Under det första kvartalet ser vi även att våra kostnadsbesparingar får effekt. Vi sänker våra operationella kostnader med ca 800 KSEK trots att vi tagit en valutaförlust om 230 KSEK och del kostnader för både förvärvet samt emissionen. Vår bruttomarginal fortsätter dock att vara icke tillfredställande. Att upprätthålla vår höga produktkvalitet och att jobba med hållbart val certifierade produkter kostar självklart mer än att sälja lågkvalitativa produkter utan spårbarhet. Vi är dock övertygade om att det är viktigt för både oss och miljön i stort att fortsätta jobba med hållbara produkter och vi strävar efter att bibehålla den ledande positionen som vi nu tagit på framförallt Systembolaget. Vi har från den första mars höjt en del priser på Systembolaget och vi fortsätter att jobba med våra leverantörer för att parera fler prisökningar.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Läs mer hos Cision
Read more about Umida Group AB