Press release from Companies

Published: 2023-05-24 16:31:58

Comintelli AB: Comintelli AB: Kommuniké från årsstämma i Comintelli AB (publ.) den 24 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i Comintelli AB (publ.) den 24 maj 2023

 

Comintelli AB (publ.) höll årsstämma den 24 maj 2023. Vid årsstämman var 3 497 445 aktier representerade, vilket motsvarar 39,08 % av totala antalet aktier/röster. Följande beslut fattades där besluten fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

 

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras till nästa års räkenskaper. Årsstämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget avseende räkenskapsåret 2022.

 

Årsstämman beslutade om antagande av ny Bolagsordning i enlighet med förslag;

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 6 Styrelsen skall uppgå till lägst (3) och högst fem (5) ledamöter med lägst en (1) och högst tre (3) suppleanter.

§ 6 Styrelsen skall uppgå till lägst (3) och högst fem (5) ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

 

Det beslutades att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter samt att bolaget skall ha en (1) revisor utan revisorssuppleant. Beslöts att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 3,5 Prisbasbelopp, till icke anställda styrelseledamöter med 2,0 Prisbasbelopp samt att ersättning till revisorn skall utgå enligt räkning. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Hjortblad och till styrelseledamöter omvaldes Sofia Fogelfors, Roine Gabrielsson och Tomas Huuva. Markko Vaarnas nyvaldes, som vice ordförande. KPMG AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Fredrik Andersson, omvaldes som revisorer, intill utgången av nästa årsstämma.

 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission maximalt upp till Bolagsordningens högsta nivå om 12 000 000 aktier. Bemyndigandet omfattar därmed 3 051 668 aktier vid fullt utnyttjande av föreslaget emissionsbemyndigande motsvarande utspädningseffekten 25,4 % av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

 

 

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

Om Comintelli

Comintelli (www.comintelli.com) är en ledande leverantör av mjukvara för omvärldsanalys (s.k. Market and Competitive Intelligence). Företaget grundades 1999 och har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt ett dotterbolag i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Comintellis prisbelönta och AI-baserade plattform Intelligence2day® (www.intelligence2day.com) gör det möjligt för företag att samla in, analysera och utnyttja information om sin omvärld (exempelvis marknader, trender, kunder och konkurrenter). Intelligence2day® används av olika typer av företag och organisationer inom framförallt kemi, försäkring, hälsovård, telekommunikation, IT och tillverkningssektorerna. Exempel på kunder är internationella företag som AkzoNobel, Bayer, Dow Corteva, Ericsson, Essity, JD Irving, Owens Corning och Tetra Pak. 

Läs mer hos Cision
Read more about Comintelli AB

News from Spotlight Group