Press release from Companies

Published: 2023-05-29 17:31:00

Scandinavian Astor Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ) den 15 juni 2023

Aktieägarna i Scandinavian Astor Group AB ("Astor Group" eller "Bolaget"), organisationsnummer 559353-9322, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juni 2023 klockan 9.00 i aulan på Skalholtsgatan 9 i Kista. Inpassering till stämman påbörjas klockan 8.30.

Rätt att delta och anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 7 juni 2023
  • dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 9 juni 2023

Anmälan om deltagande i stämman ska ske per e-post till info@astorgroup.se. Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 7 juni 2023 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 juni 2023 beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Fullmakter

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängliga på Bolagets hemsida www.astorgroup.se.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
  8. Stämman avslutande

Förslag till beslut

Astor Group har genom pressmeddelanden den 25 och 29 maj offentliggjort att Astor Group beslutat att genomföra riktad nyemission av sammanlagt 2 409 337 aktier. Det beslutades att Astor Groups VD Odd Werin (genom det helägda bolaget Odds Solutions AB) och styrelseledamoten Wictor Billström ska få delta i nyemissionen och att Wictor Billström får kvitta fordringar på Astor Group om 1 000 000,35 kronor. Denna del av nyemissionen framläggs på bolagsstämman för godkännande i enlighet 16 kap aktiebolagslagen. För mer information om nyemissionen hänvisas till pressmeddelanden, som finns tillgängligt på Astor Groups hemsida www.astorgroup.se. Skälet till att genomföra en riktad emission och hur teckningskursen har fastställts finns redogjort för i pressmeddelande.

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 592 157 aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med 156 143,08 kronor, genom nyemission av högst 592 157 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Astor Groups VD Odd Werin helägda bolaget Odds Solutions AB (200 000 aktier) och styrelseledamoten Wictor Billström (392 157 aktier). Teckningskursen ska vara 2,55 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 30 maj 2023. Tecknade aktier ska betalas kontant eller genom kvittning senast den 30 maj 2023. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande eller den han utser i sitt ställe, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Ett beslut av bolagsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 23 178 392 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarens rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägare hos Bolaget samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida och läggas fram på stämman.

Stockholm i maj 2023

STYRELSEN

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)

Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besö

Läs mer hos Cision
Read more about Scandinavian Astor Group AB

News from Spotlight Group