Press release from Companies

Published: 2023-05-31 12:44:09

Recyctec Holding AB: Kommuniké från bolagsstämma i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB (publ) har den 30 maj 2023 hållit bolagsstämma. Bolagsstämman hölls hos bolagets kontor i Jönköping. Bolagsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag enligt kallelse.

Recyctec Holding har den 30/5 hållit bolagsstämma i bolagets lokaler på Momarken, Jönköping. Till stämmans ordförande valdes Thom Nilsson, och justeringsman Joakim Steen. Stämman beslutades vara behörigen sammankallad och röstlängd fastställdes

Styrelsens ordförande Thom Nilsson höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, samt en uppdatering fram till dags dato.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

Beslut

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade;

  1. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen for räkenskapsåret 2022;
  2. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpande räkning balansera förlusten om – 13 082 731 kronor i ny räkning; samt
  3. att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade enligt förslag framlagt på stämman av större aktieägare i bolaget att utse fyra [4] styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter samt en (1) revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 200 000 kronor per månad) och med vardera 80 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 80 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja, Lars Erik Hilsen, Joel Westerström och Thom Nilsson samt att utöka styrelsen med Sarah Sinclair.

Stämman beslutade enligt förslag framlagt av styrelsen att välja BDO till Bolagets huvudrevisor, för tillträde efter avslutad årsstämma.

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade stämman avslutad

Samtliga beslut fattades enhälligt utom pt 8g rörande bemyndigande vilket avgjordes genom omröstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thom Nilsson    
Tf VD och styrelseledamot Recyctec Holding AB             
070 / 848 41 41

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB

News from Spotlight Group