Press release from Companies

Published: 2023-06-13 08:30:00

Sensidose Aktiebolag: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Idag, den 13 juni 2023, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Sensidoses ("Sensidose" eller "Bolaget") noteringsemission av units.

I samband med Bolagets noteringsemission av units som offentliggjordes den 5 maj 2022, emitterades 2 265 000 teckningsoptioner av serie TO 1.

Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Sensidose till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår till och med den 15 juni 2023.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

VÄNLIGEN NOTERA
Sensidose AB har nyligen varit föremål för ett offentligt uppköpserbjudande av Navamedic ASA (”Navamedic”).

Navamedic, som efter uppköpserbjudandet äger 96,33 procent av aktierna och rösterna i Sensidose, aviserade den 1 juni 2023 att man påkallat ett tvångsinlösensförfarande av resterande aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 i Bolaget i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). 

Innehavare av teckningsoptioner bör vara medvetna om att med anledning av Navamedics begäran om tvångsinlösen får teckningsoptioner av serie TO 1 inte utnyttjas för teckning under den pågående teckningsperioden förrän inlösentvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har dock fortsatt möjlighet att sälja sina teckningsoptioner senast idag 17:30.

Rådgivare
I samband med hanteringen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Sensidose och tvångsinlösenprocessen, vänligen kontakta:
Jack Spira VD Sensidose AB
+46 722506272
jack.spira@sensidose.se
www.sensidose.se

Pressmeddelande 2023-06-13 kl 08:30

Läs mer hos Cision
Read more about Sensidose Aktiebolag