Press release from Companies

Published: 2023-06-13 17:00:00

Sensidose Aktiebolag: Kommuniké från årsstämma i Sensidose Aktiebolag den 13 juni 2023

Sensidose Aktiebolag höll idag årsstämma kl. 16:00 i Sollentuna. Följande beslut fattades vid årsstämman.

  

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning och beslutade om disposition av årets förlust att balanseras i ny räkning. Var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

  

Styrelsen

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Kathrine Gamborg Andreassen, Lars Hjarrand, Tony Brejke och Jostein Davidsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade om omval av Kathrine Gamborg Andreassen som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 100 000 kronor per år och att arvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor per år.

  

Revisor

Stämman valde den auktoriserade revisorn Ivan Ticic som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

  

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen får fatta beslut som innebär en ökning av aktiekapitalet motsvarande sammanlagt högst 25 procent av det registrerade aktiekapitalet på dagen för kallelsen till årsstämman, det vill säga den 15 maj 2023.

  

För mer information, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD
Telefon: 0722 50 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se 
Hemsida: www.sensidose.se

Pressmeddelande 13 juni 2023

Läs mer hos Cision
Read more about Sensidose Aktiebolag