Press release from Companies

Published: 2023-07-14 08:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) offentliggör delårsrapport januari - juni 2023

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari-juni 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

JUNO-Checked visar lovande resultat

 

 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 
 

  • JUNO-Checked kassettprototyp testad ett viktigt steg mot färdigställande av JUNO-Checked systemet för forskningsändamål
  • Erhöll bidrag på 300 KSEK från Vinnova för att attrahera spetskompetens
  • JUNO-Checked instrument för forskningsändamål färdigställt

 

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Spermosens AB JUNO-Checked påvisar spermiers bindningsförmåga
  • Spermosens AB upptar lån om totalt 8,7 MSEK för att säkerställa fortsatta marknadsförberedande aktiviteter enligt tidigare kommunicerad plan

 

 Finansiell Information

 

VD har ordet

Jag är stolt över framstegen vi gjort under kvartalet. Nära samarbete med våra partners är en viktig del och vi får utväxling av deras kompetenser och fokuserar själva på de delar vi är bäst på.

 

Färdigställandet av instrumentet för forskningsändamål är en viktig milstolpe. Väsentliga förbättringar har skett i såväl funktionalitet som i tillverkningsprocessen. Kassettprotypen är färdigställd, vilket är ytterligare en viktig milstolpe på vägen mot ett komplett system. Med hjälp av kassettprototypen har de första testerna av hur instrument och kassett samverkar påbörjats.

 

I samarbete med Reproduktions Medicinskt Centrum i Malmö ges bland annat Spermosens möjlighet till testning med humana prover, insamlande av kliniska data och en djup förståelse för kundens behov. Resultat från studierna är en viktig del i den löpande utvecklingen och säkerställer att kravbilden på våra produkter tydliggörs och beaktas.

 

Spermosens samarbete med kontraktstillverkare med gedigen erfarenhet av att ta produkter till marknaden är värdefullt. Risken minskar när vi metodiskt tar steg för steg. Partnerskapen ger tillgång till en flexibel produktionskapacitet, säkerställer kvalitet och kostnadseffektivitet. Genom att fasta kostnader optimeras, uppnås kostnadseffektivitet redan vid låga volymer. Och därmed möjligheten att tidigare nå positivt kassaflöde.

 

Organisatoriskt ser vi löpande över vårt resursbehov och optimerar strukturen. Bidrag från exempelvis Vinnova ger oss stöd i rekryteringen av spetskompetens. Genom effektivisering har vi reducerat behov av att ersätta de som slutat eller är föräldralediga. Finansiellt betyder det lägre fasta kostnader och en ökad flexibilitet.

 

Leverans av generation 1 av produkten för forskningsändamål närmar sig, och vi ser fram emot nästa steg. Andra steget är att färdigställa generation 2 av produkten, fortsatt för forskningsändamål.

 

Intresset för Spermosens produkter är mycket stort. Spermosens har tecknat avsiktsförklaringar avseende framtida försäljning för forskningsändamål med utvalda kunder i Skandinavien och USA. Eftersom det inte finns konkurrerande alternativ till JUNO-Checked finns möjligheten att utveckla Lab Developed Tests[i] (LDTs). Användning av produkter avsedda för forskningsändamål kan då även användas för diagnostiska procedurer.

 

Tredje steget innebär verifiering och validering av JUNO-Checked Systemet i kliniska studier. Samtidigt förbereds full marknadslanseringen. Fjärde steget innebär designtransfer och förberedelser inför tillverkning avsedd för allmän användning på IVF-kliniker runt om i världen. Femte steget innebär full certifiering gjord av tillsynsmyndigheter.

 

Vi deltog i European Society of Human Reproduction and Embryologys årliga konferens under juni. Området vi verkar inom är mer aktuellt än någonsin, och vi utökade vårt nätverk av såväl ledande forskare såsom potentiella framtida kunder.

 

Spermosens utvecklar produkter baserade på en patentskyddad teknologi med grund i bioteknologi och elektrokemi. Bindningsförmågan mellan spermie och äggcell mäts, vilket är en förutsättning för naturlig fertilisering. Förbättrad diagnostik bedöms ge möjligheter att välja lämplig behandling, och därmed förbättra förutsättningarna för önskat resultat vid assisterad reproduktionsteknologi (ART).

 

Efter balansdagen har Spermosens avtalat med ett antal finansiärer, däribland mig själv, om ett lån om totalt 8,7 MSEK. Lånefinansieringen tillåter oss att bibehålla hastigheten i utvecklingen enligt tidigare kommunicerad plan vilket är mycket positivt. Styrelsen och ledningens tidigare kommunicerade bedömning att Bolaget behöver tillföras cirka 60 MSEK under perioden 2023–2025 kvarstår. Av detta tillfördes Bolaget en nettolikvid om cirka 19 MSEK från företrädesemissionen under januari 2023.

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra investerare för fortsatt förtroende och till teamet för alla ansträngningar i vårt viktiga arbete. Vi ser fram emot att introducera JUNO-Checked till utvalda kunder under andra delen av 2023 och den fortsatta utvecklingen av Spermosens.

 

Ulrik Nilsson
VD Spermosens AB

 

Frågor kring rapporten besvaras av:

Ulrik Nilsson, VD

Tel: +46 (0)72-888 28 11

E-post: uni@spermosens.com


Informationen är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-14 08:00 CET.

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)