Press release from Companies

Published: 2023-08-23 17:48:41

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB har ingått principöverenskommelse om att sälja fastigheten Flahult 74:3 till Regnavit AB

Recyctec Holding AB har ingått principöverenskommelse med Regnavit AB ("Regnavit"), ett dotterbolag till Nixco AB ("Nixco") om att sälja fastigheten Flahult 74:3 ("Fastigheten") som i dagsläget ägs av Recyctec AB. I samband med att denna principöverenskommelse ingåtts har Regnavit erlagt en handpenning om 500 000 SEK. Den tilltänkta köpeskillingen för Fastigheten är 5 000 000 SEK, att jämföra med det bokförda värdet på fastigheten som per 30 juni 2023 uppgick till 7 486 232 SEK.

Nixco, moderbolaget till Regnavit är mindre delägare i Recyctec Holding AB och är ett lokalt investmentbolag verksamt i Småland.

Slutliga villkor för affären vad gäller bland annat hyresnivåer, slutlig köpeskilling och hyresperiod kommer inom de kommande veckorna slutgiltigt förhandlas mellan Regnavit och Recyctec Holding varefter villkoren skyndsamt kommer meddelas marknaden.

"Vi är glada att hitta en lösning där vi tillför Recyctec likviditet och samtidigt får en stabil och bra hyresvärd som har en stark tilltro till Recyctec. Affären kommer möjliggöra återbetalning av flera lån, bland annat till Danske Bank och Almi och kommer således minska Recyctecs räntekostnader. Recyctecs huvudverksamhet är inte att äga fastigheter utan det vi skall vara bäst på är att driva en grön, cirkulär affär inom glykol." säger Thom Nilsson, VD Recyctec Holding AB


Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-23 17:48 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thom Nilsson    
Tf VD och styrelseledamot Recyctec Holding AB             
070 / 848 41 41

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB