Press release from Companies

Published: 2023-08-30 16:08:14

Recyctec Holding AB: Recyctec erhåller permanent miljötillstånd som medför högre kapacitet och sänkta kostnader för provtagning

Miljöprovningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland har meddelat att prövotiden i Bolagets miljötillstånd upphör. Vissa förändringar görs samtidigt i Bolagets fortsatta tillstånd. Förändringarna är positiva för Recyctec och medför ett fastställt miljötillstånd, ökad produktionskapacitet samt förenklad provtagning.

Vid start av en ny tillståndspliktig verksamhet som kan ha påverkan på miljön, likt Recyctecs verksamhet – så är det vanligt att Länsstyrelsen ger miljötillstånd med prövotid, och att prövotiden kan vara förenad med specifika villkor. Detta för att verksamheten är oprövad, och att varken tillsynsmyndighet och utövare vet med säkerhet vilka utmaningar som väntar. Tillståndet sätter premisser för hur verksamheten kan drivas och innehåller villkor både avseende vad som för utföras, vad som får släppas ut och hur ofta olika saker skall kontrolleras för att säkerställa att verksamheten genomförs på ett för samhället och miljön säkert sätt. Under prövotiden sker kontroller av verksamheten, och när prövotiden närmar sig sitt slut lämnar verksamhetsutövaren in en rapport om hur verksamheten fortlöpt, vilket Recyctec har gjort. I en sådan rapport kan verksamhetsutövaren föreslå förändringar i villkoren för att underlätta verksamheten. Förändringarna i villkoren sätts utifrån vad som kan accepteras sett till de erfarenheter som bolag och tillsyningsmyndighet fått under prövotiden.

Mycket glädjande för Recyctec har Miljöprovningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland låtit meddela att Recyctecs prövotid är över. Detta innebär att Recyctec kunnat visa att man uppfyllt tillståndet på ett tillfredsställande sätt, och att verksamheten drivs på ett säkert sätt.

Utöver detta så medger Miljöprovningsdelegationen justeringar i tillståndet avseende utsläppsvillkor och provtagningsrutiner. Sammantaget innebär dessa förändringar att med dagens kvalitet på råvara så ökar bolagets produktionskapacitet och rutinerna för provtagning lättas. Ökad produktionskapacitet är positivt då det gör att Recyctec kan producera mer i befintlig anläggning innan investeringar behöver genomföras. Lättade rutiner för provtagning reducerar kostnader.

"Det permanenta miljötillståndet är en fjäder i hatten och innebär att Recyctec kan ägna mer resurser till sin kärnverksamhet och fokus på framtida produktion och försäljning. Jag är både stolt och glad över det hårda arbete som mina medarbetare lagt ner för att ta detta viktiga steg i Bolagets utveckling." Thom Nilsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thom Nilsson    
Tf VD och styrelseledamot Recyctec Holding AB             
070 / 848 41 41

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB