Press release from Companies

Published: 2023-08-31 11:56:01

Renewable Ventures Nordic AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RENEWABLE VENTURES NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org.nr 556769-3063 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2023, kl. 9.00 på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 september 2023, dels anmäla sig till den extra bolagsstämman senast den 12 september 2023 per e-post till marcus@reventures.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.reventures.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 september 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 september 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om sakutdelning av det helägda dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om sakutdelning av det helägda dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB (RVN3). RVN3 har ingått avtal om att förvärva GOSOL ENERGI AB ("Gosol") och utdelningen av RVN3 är villkorad av att villkoren för förvärvet av Gosol uppfylls. RVN3 har 6 320 667 aktier och för en aktie i Bolaget erhålls en aktie i RVN3.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen som ska ske så snart som möjligt efter det att villkoren för förvärvet av Gosol i övrigt är uppfyllda.

Värdet på utdelningen av aktierna i RVN3 bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Bolagets aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Bolaget uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen till ett belopp om 500 000 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna som sakutdelning. Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 uppgick Bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 4 730 591 kronor.

Övriga upplysningar och handlingar

Fullständigt förslag till beslut hålls tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor Tegnérgatan 1

111 40 Stockholm. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 6 320 667 aktier och röster.

Stockholm i augusti 2023

RENEWABLE VENTURES NORDIC AB (PUBL)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Read more about Renewable Ventures Nordic AB