Press release from Companies

Published: 2024-04-17 15:00:27

Syncro Group AB: Syncro Group genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter och en riktad kvittningsemission i samband med den avslutade företrädesemissionen

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units ("Ersättningsemissionen") i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 ("Företrädesemissionen"). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Enligt ingångna garantiåtaganden ska totalt sex garanter erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units enligt nedan.

 

Garant / tecknare

Antal tecknade units

Totalt teckningsbelopp (SEK)

Formue Nord Markedsneutral A/S

5 000 000

1 500 000,00

VNTRS Holding AB

4 000 000

1 200 000,00

Michel Issa Invest AB

1 333 333

399 999,90

Mpwrd AB

400 000

120 000,00

Haos InWest AB

233 333

69 999,90

JCE Capital Ltd

16 451

4 935,30

Totalt

10 983 117

3 294 935,1

 

Syncro Group ska genomföra en Kvittningsemission till Långivaren på 6 000 000,00 SEK, motsvarande 20 000 000 units. Efter Kvittningsemissionen uppgår det kvarvarande lånebeloppet till Långivaren till cirka 8 MSEK exklusive upplupen ränta.

 

Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023,  beslutat om Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen som totalt omfattar 30 983 117 units. Varje unit i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen består av fem (5) nyemitterade aktier av serie B, fem (5) teckningsoptioner av serie TO6 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO7. Sammanlagt emitteras 154 915 585 aktier av serie B, 154 915 585 teckningsoptioner av serie TO6 och 154 915 585 teckningsoptioner av serie TO7 i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive tecknares fordran på garantiersättning. Betalning i Kvittningsemissionen sker genom kvittning av Långivarens fordran på Bolaget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie och innebär en premie om cirka 23,4 procent i förhållande till det volymvägda genomsnittspriset för Bolaget aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 8 april 2024. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget samt mellan Långivaren och Bolaget, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Tecknarna i Ersättningsemissionen har ingått garantiåtaganden i Företrädesemissionen. I enlighet med de garantiavtal som upprättats ska garantiersättning utgå med 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, till samma villkor som i Företrädesemissionen. Till följd av garantiåtagandena har respektive tecknare således en fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Respektive tecknare har förklarat sig villig att låta Bolaget kvitta skulden avseende garantiersättning genom att genomföra en kvittningsemission. Långivaren i Kvittningsemissionen har en fordran på Bolaget. Långivaren har förklarat sig villig att låta Bolaget kvitta en del av fordran genom att genomföra en kvittningsemission.

Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen genomförs således i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna och Långivaren till följd av ingångna garantiavtal och upptagande av lån. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen är att istället reglera garantiersättningen och fordran genom kontant utbetalning. Styrelsen är av uppfattningen att det – med beaktande av rådande marknadsförhållanden – är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

 

Aktier och aktiekapital

Som framgår av det prospekt Bolaget offentliggjorde i samband med Företrädesemissionen beslutade extra bolagsstämma i Bolaget den 5 februari 2024, som ett led i Företrädesemissionen, att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomfördes i två steg. I steg 1 har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 23 405 200,28 SEK från cirka 58 513 000,7 SEK till cirka 35 107 800,42 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskats från 0,1 SEK till 0,06 SEK. I ett separat steg (steg 2) kommer Bolagets aktiekapital att minskas med ett belopp om ytterligare högst 56 555 359,6 SEK. Minskningen innebär att aktiens kvotvärde sänks från 0,06 SEK till 0,01 SEK och kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Minskningsbeslutet ligger för närvarande inne för registrering hos Bolagsverket.

 

Genom Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 154 915 585 aktier från 1 131 107 192 aktier till 1 286 022 777 aktier, och aktiekapitalet, efter minskningen enligt steg 2, ökar med 1 549 155,85 SEK från 11 311 071,92 SEK till 12 860 227,77 SEK (med beaktande av sänkningen av aktiekapitalet som för närvarande ligger för registrering hos Bolagsverket).

 

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO6 i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 154 915 585 aktier, från 1 286 022 777 aktier till 1 440 938 362 aktier, och aktiekapitalet, efter minskningen enligt steg 2, kommer att öka med ytterligare 1 549 155,85 SEK från  12 860 227,77 SEK till 14 409 383,62 SEK (med beaktande av sänkningen av aktiekapitalet som för närvarande ligger för registrering hos Bolagsverket).

 

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO7 i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 154 915 585 aktier, från 1 440 938 362 aktier till 1 595 853 947 aktier, och aktiekapitalet, efter minskningen enligt steg 2, kommer att öka med ytterligare 1 549 155,85 SEK från  14 409 383,62 SEK till 15 958 539,47 SEK (med beaktande av sänkningen av aktiekapitalet som för närvarande ligger för registrering hos Bolagsverket).

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Syncro Group i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2024.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro Group någon jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

 

Läs mer hos Cision
Read more about Syncro Group AB