Reports

Published: 2024-05-14 08:50:00

Medimi AB: Delårsrapport kvartal 1, 1 januari – 31 mars 2024

Medimi AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för kvartal 1 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nyckeltal

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 025 KSEK (758), en ökning med 35 procent
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 938 KSEK (-3 335)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 678 KSEK (6 647)
  • Resultat per aktie efter utspädning -0,003 (-0,01)

Vd har ordet

Försäljningstillväxt i Danmark och uppstart i Sverige

Under första kvartalet har vi fortsatt att stärka vår närvaro på den danska marknaden och förberett för installation i Sverige. Vi har också aktivt arbetat brett mot potentiella samarbetspartners på marknader utanför Danmark. Samtidigt har vi noga övervakat våra kostnader.

Initiativ för stärkt affär i Danmark

Vi ser en fortsatt positiv försäljningsutveckling och ett ökande intresse för Medimi®Smart i Danmark. Aktiviteterna och affärerna i landet har lett till en försäljningsökning med 35 procent jämfört med kvartal ett föregående år. Installationer fortsätter att öka, särskilt inom TIM-kommunerna i Region Nordjylland och Naestved på Själland, medan det tar längre tid än vi hoppats för nya kommuner att komma i gång på grund av deras interna processer. För att skynda på förändringsarbetet tillbringar vi mycket tid ute hos kund i dialogmöten med att presentera vår lösning.

Våra initiativ för att skapa ännu bättre förutsättningar för vår affär i Danmark, vilka vi påbörjade i höstas, har under kvartalet resulterat i att vårt danska dotterbolag nu är etablerat och hanterar fakturering, löner och andra kostnader i Danmark. Detta stärker vår lokala närvaro och ger oss möjligheten att öka våra sälj- och marknadsinsatser, vilket jag är mycket nöjd med.

Intäkterna under kvartalet påverkas av att etableringsaktiviteterna i de övriga nordiska länderna har tagit längre tid än förväntat. Vi bedömer dock att utsikterna för att fortsätta med aktiviteter i bland annat Finland är mycket goda efter den fina utvärderingen av pilotprojektet i Österbottens välfärdsområde som gjordes i slutet av 2023.

Pilotinstallationen i Norge avslutades under kvartalet, huvudsakligen på grund av att kommunen valt att byta leverantör av välfärdslösningar samt att lägga fokus på andra digitala tjänster. Det var en stor besvikelse för oss med tanke på att även den kommunens utvärdering visade på goda resultat. För att hitta nya pilotprojekt har vi pågående diskussioner med vår partner Hepro och hoppas få se nya norska kommuner utvärdera vår läkemedelsrobot senare i år.

Klart för installation i Umeå kommun – en förändringsresa påbörjas

Uppstarten i Sverige har dragit ut på tiden men Umeå kommun är nu redo att starta implementeringen av Medimi®Smart efter en lång tids förberedelser och utbildningsinsatser, vilket är glädjande. Under mitten av maj driftsätter kommunen de första patienterna med målet att följa upp och utvärdera resultaten tillsammans med användare och styrgrupp under slutet av året. Samtidigt förlängs avtalet mellan Medimi och Umeå kommun fram till slutet av 2025. Nu finns det en iver att starta upp både från kommunen och bolagets sida.

Förändring kräver tid och ihålligt engagemang, något vi har lärt oss genom otaliga möten med kommuner i hela Norden. Denna insikt delades även med Anna Tenje, Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister, i ett möte som skapade givande diskussioner. Genom deltagande på mässor som e-hälsa i Kista, ett samarbete med Apoex på Vitalis i Göteborg nu i maj, samt närvaro på "Fokus Hjälpmedel Skåne" strävar vi efter att öka förståelsen för våra innovativa lösningar och hitta de eldsjälar inom kommunerna som är redo att göra jobbet för att driva förändringsarbetet tillsammans med oss. Samarbetet med läkemedelsdistributören Apoex är exempel på hur vi kan agera tillsammans med andra aktörer för att nå ut till vår målgrupp effektivare och snabbare.

Strikt kostnadskontroll ger resultat

Jag är nöjd med att konstatera att vi har lyckats reducera våra kostnader även detta kvartal och kan rapportera de lägsta omkostnaderna hittills. Utfallet är ett resultat av ett effektivt arbete med att anpassa vår organisation vilket bland annat lett till lägre konsultkostnader. Vissa kostnader kommer dock att öka under året i takt med ökad aktivitet och produktion enheter, förbrukningsmaterial samt investeringar i kvalitetshöjande vidareutvecklingsprojekt.

Närmaste framtiden

Att leverera en stark försäljning i kombination med en strikt kostnadskontroll fortsätter att vara av högsta prioritet under 2024. Vi förväntar oss en positiv utveckling i flera danska kommuner och fortsätter samtidigt att lägga kraft på etableringar utanför Danmark.

För ytterligare information

Vd Johan Wiesel
mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Read more about Medimi AB