Published: 5/4/2023 10:57:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Aptahem AB: Aptahems styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Aptahem kallas till årsstämma onsdagen den 7 juni i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Bert Junno samt styrelseledamöterna Cristina Glad, Theresa Comiskey Olsen, Johan Lindh, Jan Nilsson och Åsa Kornfeld.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 167,5 miljoner och högst 670 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission på 28 miljoner kronor, vilket har presenterats i ett separat pressmeddelande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Read more about Aptahem AB