Published: 5/11/2023 9:00:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Aptahem AB: Aptahem ökar förlusten - studie med Apta-1 fortskrider enligt plan

Forskningsbolaget Aptahem redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Intäkterna uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,7), men detta avser aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,015 kronor (-0,016).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,3 miljoner kronor (20,5).

Likvida medel uppgick till 9,7 miljoner kronor (40,1).

Den kliniska fas 1a-studien med läkemedelskandidaten Apta-1 för indikationen sepsis har fortlöpt på enligt plan under perioden.

"Parallellt med att studien pågår fortsätter vi som vanligt med övriga aktiviteter, såsom att planera för kommande kliniska studier och genomföra kompletterande icke-kliniska studier för vår kandidat Apta-1", säger vd Mikael Lindstam.

"Vi jobbar även med att titta på nya patentskydd vartefter intressanta resultat kommer in
- inte minst på tillverkningssidan vad gäller våra aptamerer och speciellt Apta-1", fortsätter Lindstam.

Bolaget har också beslutat om att genomföra en företrädesemission i juni. Syftet med emissionen är att säkerställa att man kan slutföra alla planerade aktiviteter.


Aptahem, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,5 -1,9
Resultat före skatt -2,5 -1,9
Nettoresultat -2,5 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,015 -0,016
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,3 20,5
Likvida medel 9,7 40,1 -75,8%

Read more about Aptahem AB