Published: 11/20/2023 7:11:48 AM

Medimi: Rustar för framtiden - VH Corp

* Fortsatt omsättningstillväxt
* Företrädesemission om 26,5 MSEK
* Motiverat värde kommer att uppdateras efter företrädesemissionen

Medimis Q3 rapport för 2023 visar på fortsatt ökad försäljning och bolaget kan
för första gången visa på försäljningsökning i Q3 kontra Q2. Under kvartalet
har bolaget ökat sin installerade bas av enheter med 35 procent samt initierat
ett pilotprojekt i Gjöviks kommun, Norge. Medimi meddelar att de ska
intensifiera sitt arbete med kostnadshållning samtidigt som de efter
kvartalets utgång annonserade en företrädesemission om 26,5 MSEK före
kostnader.


Link to the analysis

Read more about Medimi AB