Reports

Published: 2020-12-14 09:03:27

Phase Holographic Imaging PHI AB: Delårsrapport 2 (2020-08-01 – 2020-10-31)

De lättade restriktionerna under 2:a kvartalet gällande COVID-19 medförde en noterbar försäljningsökning.

Augusti 2020 – oktober 2020

Nettoomsättning 826 (888) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  -2 946 (-4 879) KSEK
Nettoresultat  -4 777 (-6 761) KSEK
Resultat per aktie  -0,33 (-0,47) SEK
Bruttomarginal 77 (66) %

Maj 2020 – oktober 2020

Nettoomsättning 957 (1 482) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  -7 495 (-10 149) KSEK
Nettoresultat  -11 194 (-13 917) KSEK
Resultat per aktie  -0,78 (-0,97) SEK
Bruttomarginal 64 (63) %

I korthet

  • De lättade restriktionerna under 2:a kvartalet gällande COVID-19 medförde en tydlig försäljningsökning.
  • Nettoomsättningen (levererade order) inklusive ej levererade signerade order uppgick till 1,6 MSEK för 2:a kvartalet.
  • De begränsade restriktionerna under 2:a kvartalet möjliggjorde resor för demonstrationer och utvärderingar hos kund, bland annat till Tysklands främsta läke­medels­företag.
  • Övergången till mer resurseffektiv webbaserad försäljning och marknadsföring har tillsammans med statliga stöd­åtgärder lett till en kostnadsbesparing om cirka 3 MSEK för halvårsperioden.

VD har ordet

Nettoomsättningen inklusive utestående order uppgick till 1,6 MSEK under augusti – oktober, en noterbar ökning jämfört med motsvarande period tidigare år. Pandemins flyktiga paus under hösten gjorde det åter möjligt att resa för demonstrationer och utvärderingar på plats hos kunden, inte minst till Tysklands främsta läke­medels­företag Bayer AG.

Stamceller

Den omfattande utvärderingen av Bayer var tänkt att inledas med HoloMonitor för att därefter utvärdera instru­ment från ett antal andra leverantörer. Men redan efter några få dagar stängdes laboratoriet på Bayer på grund av den på nytt stigande smittspridningen i Tyskland och forskarna skickades följaktligen hem.

Lyckligtvis visade det sig att bildmaterialet forskarna hunnit spela in under de få dagarna före stängningen var tillräckligt för att utvärdera HoloMonitor. Efter att vi tillhandahållit ytterligare mjukvarulicenser kunde Bayer-forskarna förtjust slutföra analysen av bildmaterialet hemifrån på sina laptops. HoloMonitors icke-invasiva och unika funktionalitet fällde avgörandet, i kombination med att kunna arbeta på distans. Bayer-forskarna beställde omgående ett komplett HoloMonitor-system för deras stamcellsforskning.

Stamceller erbjuder fantastiska möjligheter för den medicinska forskningen. För ytterligare information om stam celler och stamcellsforskningen vid Bayer se Stem cells – The new age of medical research.

 

Cellcykeln och celldifferentiering är centrala begrepp inom stamcellsbiologi.

COVID-fokus

Bayer är på inget sätt unikt med att ta pandemin på största allvar. Life science-branschen är för närvarande till stora delar "closed for business" för det som inte är COVID-relaterat. Förstärkt av rådande osäkerhet och de praktiska svårigheterna har branschens COVID-fokus lett till att allt från tekniska utvär­der­ingar till företags­fusioner satts på vänt.

Detta fokus är förståeligt. Världsekonomins framtid vilar på branschens förmåga att utveckla ett säkert och effektivt vaccin som både är tillräckligt billigt och praktiskt för att möjliggöra massvaccinering av nära 8 miljarder människor. Omfattningen och tidsaspekten gör detta till den största vårdinsatsen i mänsklighetens historia.

PHI Inc.

Sedan vårt dotterbolag i Boston Massachusetts blev operationellt har smittspridningen starkt begränsat våra möjligheter att besöka kunder i USA. Dock medförde den lägre smittspridningen under hösten, med lättade besöks- och reserestriktioner som följd, att vi kunde säkra de första amerikanska ordrarna sedan PHI Inc. blev operationellt i mars.

Från en blygsam början på 1950-talet är nu cellodling även på väg att etablera sig inom livsmedelsindustrin. En av de ameri­kanska beställningarna är från ett bolag som utvecklar laboratorieodlat kött. Fett ger kött smak. Holo­Monitor gör det möjligt för företagets forskare att icke-destruktivt kvantifiera tillväxten av fett i fettceller.

Kostnadsbesparingar

Övergången till mer resurseffektiv webbaserad försäljning och marknadsföring har tillsammans med statliga stöd­åtgärder lett till en kostnadsbesparing om cirka 3 MSEK under bokslutsårets två inledande kvartal.

 

Två HoloMonitor system driftsattes i oktober vid Queensland University of Technology. Systemen gör det möjligt för forskarna att undersöka celler för läkemedelsutveckling inom cancer, infektionssjukdomar och regenerativ medicin. Läs mer om HoloMonitor vid QUT här.

Tillfälligt uppskjuten försäljning

Som vi har erfarit kommer försäljningen att vara sporadisk och styrd av smitts­prid­ningen under pandemin. Ordrar går dock inte förlorade; de skjuts upp, tillfälligt.

Det finns goda skäl att tro att life science-branschen kommer att vara starkare än någonsin då den levererat ett vaccin till världen, för att åter investera i kampen mot de folk­sjuk­domar som fortsatt plågar mänskligheten. För att ligga i täten då detta sker kommer vi fortsatt förbättra våra produkter och anpassa vår försäljning och marknads­föring till den framväxande onlinevärld som väntar efter COVID-19.

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 826 (888) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -2 946 (-4 879) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -4 777 (-6 761) KSEK.

Investeringar

Under perioden investerade bolaget 1 048 (617) KSEK i patent och produktutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 21 595 (27 574) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 62 (84) %.

COVID-19

PHI har erhållit en lånefacilitet för att överbrygga effekterna av pandemin. Lånelöftet mellan PHI och Danska Formue Markedsneutral A/S ger PHI möjligheten att låna upp till 15 MSEK till marknadsmässiga villkor. Tillsammans med statliga stödåtgärder bedömer PHI att bolagets kapitalbehov är säkerställt t.o.m. 2021.

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2019/20 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

16 mars, 2021          Delårsrapport 3

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Läs mer hos Cision
Read more about Phase Holographic Imaging PHI AB

Subscription