Press release from Companies

Published: 2023-06-07 13:39:24

Aptahem AB: Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB den 7 juni 2023

Idag, den 7 juni 2023, hölls årsstämma i Aptahem AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bert Junno, Cristina Glad, Theresa Comiskey Olsen, Johan Lindh, Jan Nilsson och Åsa Kornfeld som styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden samt med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja den auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö som revisor och den auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som revisorssuppleant samt att arvode åt revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får som högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas).

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 26 345 062,171129 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 38 070 899,021129 kronor till 11 725 836,85 kronor varvid aktiens kvotvärde samtidigt minskar från 0,227273 kronor till 0,07 kronor.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 3 maj 2023 om företrädesemission av högst 111 674 636 aktier. De som på avstämningsdagen den 9 juni 2023 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Teckningstiden i företrädesemissionen löper under perioden 14 juni 2023 – 28 juni 2023. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 7 817 224,52 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som beslutades vid årsstämman).

Malmö den 7 juni 2023

Aptahem AB (publ)

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2023.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Aptahem AB

News from Spotlight Group