Reports

Publicerat: 2016-11-17 08:30:13

Vadsbo SwitchTech Group AB: Kvartalsrapport 3

Kvartalsrapport 3, juli – september 2016

(Perioden 1 januari – 30 september 2016, kvartal 3, 1 juli – 30 september 2016)

Starkt tredje kvartal

 •  Genomförandet av den nya affärsplanen börjar ge effekt
 •  Lansering av nya produkter och strategiska inköp ger ökade marginaler

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2016

 •  Nettoomsättningen uppgick till 6 575 kkr (0 kkr).
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 848 kkr (-119 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 12,9 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 513 kkr (-119 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till 338 kkr (-156 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till -2,5 mkr.
 •  Rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB förvärvades under slutet av 2015 vilket gör jämförelsesiffror ej relevanta.

Perioden 2016, 1 januari – 30 september 2016

 •  Nettoomsättningen uppgick till 20 544 kkr (135 kkr).
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 548 kkr (-42 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 7,5 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 581 kkr (-42 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till 134 kkr (-75 kkr).
 •  Kassaflödet under perioden uppgick till -1,0 mkr. 
 •  Rörelsedrivande bolag Vadsbo Transformatorer och SwitchTech förvärvades under slutet av 2015 vilket gör att jämförelsesiffror ej är relevanta.

Händelser under tredje kvartalet

 •  Första leveransen av Vadsbo’s nya blåtandsdimmer LD220WCM till befintliga grossistkunder.
 •  Rekrytering av ny marknadsansvarig för att stärka vår satsning mot befintliga segment och nya exportkunder.
 •  Förstärkning av säljkåren med ny säljare för region Syd.
 •  Produktionsstart av första digitala drivdonet i SoftSwitcher plattformen.
 •  SwitchTech ställde ut på LED Professional Symposium + Expo i Bregenz

Händelser efter periodens utgång

 •  Vadsbo Transformatorer ställde ut på Elmässan i Kista, en mässa som var mycket uppskattad och välbesökt.

VD har ordet 

”Ökad lönsamhet under Q3”

Bolaget har under Q3 genomfört en stor mängd aktiviteter relaterade till den nya affärsplanen som sjösattes i våras. Tillverkning och inköpsplaneringen har tillsammans med våra leverantörer effektiviserats för att möjliggöra strategiska inköp och tillverkning av viktiga produkter. Detta tillsammans med andra kostnadsminskningar har bidragit till förbättrade marginaler under Q3 och vi är i nivå med vårt finansiella mål om 13 procent EBITDA marginal under kvartalet.

Bolaget har omstrukturerat vår affär gentemot gör-det-själv segmentet och där har vi nu koncept, marknadsföring och produkter på plats hos flera kunder. Vi har skrivit avtal och levererat produkter till Bauhaus där vi även deltog och hade säljare på plats vid premiäröppnandet av deras nya flaggskeppsbutik i Sisjön under oktober.

Det senaste tillskottet i serien med ljusstyrningsprodukter med blåtandsteknik för trådlös styrning, dimmern LD220WCM, har varit mycket uppskattad hos elektriker och kunder. Dimmern är en del av vårt blåtandssystem WCM som möjliggör en mycket enkel installation och
synkronisering av dimrar, drivdon, tryckknappar och signalomvandlare med Bluetooth Smart. Försäljningen av LD220WCM har varit stark och överträffat våra prognoser under Q3. I samband med Elmässan i Kista lanserade vi även flera andra produkter i WCM serien såsom en trådlös väggpanel för snabb styrning av scener och lampor samt signalomvandlare för integration mot andra system.

Under Q3 startade produktionen av drivdon baserade på Softswitcher plattformen och de första volymleveranserna till de kunder som har lagt förhandsbeställningar kommer ske under Q1 2017. Även Softswitcher-produkter kommer i en variant med blåtandsstyrning för WCM och det trådbundna DALI systemet.

Under september var vi på plats i Bregenz, Österrike för mässan Led Professional Symposium där vi presenterade Softswitcher drivdonen och även deltog i symposiet där vi talade om nya LED tillämpningar som möjliggörs med digitala drivdon såsom Softswitcher.

Med vänlig hälsning

Mikael Pettersson, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt 

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år. 

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt. 

Lönsamhet 

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna.  

Soliditet 

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. 

Utsikter för innevarande bokslutsår (1 januari 2016 till 31 december 2016)

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Pga. förseningar i vissa av produktlanseringarna samt en minskad orderingång för befintliga produkter inom OEM special försäljningen kommer tillväxtmålet inte att uppnås för innevarande år.

Koncernen lämnar inga prognoser. 

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén

Koncernen har vid rapporttidens utgång 16 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter nu genomförd nyemissionen i samband med inträdet på AktieTorget.

Likvida medel uppgick per den 30 september till 0,5 mkr. Tillgängliga medel är 6,5 mkr inklusive checkkredit. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5,8 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 jan – 30 sep) var negativt och uppgick till -1,0 mkr varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,4 mkr. Det kortfristiga lånet i samband med förvärvet av Vadsbo Transformatorer på 5 mkr som blivit eget kapital, lägre fakturabelåning 4,7 mkr och ökat lager är de enskilt största orsakerna.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 0,7 mkr för perioden.

Investeringar i perioden uppgår till 2,8 mkr. Investeringarna består av främst av aktiverad produktutveckling i SwitchTech samt betalning av tilläggsköpskillingen på 1,0 mkr för förvärvet av Vadsbo Transformatorer.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde en förlust på – 0,5 mkr Moderbolagets eget kapital är totalt 15,3 mkr varav bundet 5,9 mkr. 

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj listad på AktieTorget under tickern VADS

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 14 253 100 st.

På årsstämman den 23 februari 2015 beslutades att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 5 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion. Av bemyndigandet kvarstår möjlighet att emittera ytterligare 405 000 aktier efter listningen på AktieTorget.

Existerande teckningsoptionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2015 tecknades i mars 2016 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.

Antal aktieägare är vid periodens slut 834 st.  
Bolagets börsvärde är per 2016-09-30 ca 64 Mkr.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké den 23 februari 2017

Årsstämma den 18 maj 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års årsredovisning har tillämpats vid upprättandet av denna bokslutskommuniké, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Hisings Backa den 17 november 2016.

Mikael Pettersson
Verkställande Direktör
Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr 556476-0782
Aröds Industriväg 34
422 43 Hisings Backa
Tel: 076-677 38 88 

För eventuella frågor angående denna bokslutskommuniké kontakta:

• Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88

• Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB