Ersättningsbestämmelser

Styrelsen i Spotlight Stock Market AB (”Bolaget”) har antagit en ersättningspolicy som syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering och att motverka ett överdrivet risktagande samt att personalen inte belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iaktta kundernas intressen. Policyn föreskriver att det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning vilken ska upprätthållas så att ersättningsstrukturen inte skapar incitament som kan få anställda att gynna sina egna eller Bolagets intressen till potentiell skada för kundens intressen. Policyn ska även tillämpas könsneutralt.