Spotlight Group

Spotlight Stock Market är en del av Spotlight Group AB. Inom Spotlight Group AB bedrivs även annan typ av värdepappersrörelse och annan verksamhet, bland annat inom Sedermera Corporate Finance, Nordic Issuing och Markets & Corporate Law. Information om dessa verksamheter finns på deras respektive hemsidor.

Det förekommer att Spotlight Stock Markets systerbolag har uppdrag (exempelvis som emissionsinstitut, finansiell eller legal rådgivare) åt bolag som är noterade på Spotlight Stock Market eller som har ansökt om notering. Faktumet att Spotlight Stock Market har gemensamma kunder med bolag inom samma koncern skulle kunna medföra en risk för att Spotlight Stock Market i sin övervakning av de noterade bolagen och sin prövning av bolag som ansökt om notering behandlar sådana kundbolag på ett mindre strängt sätt än övriga bolag.

Om detta sker skulle det kunna skada förtroendet för Spotlight Stock Market och indirekt även förtroendet för de noterade bolagen. Spotlight Stock Market är dock mycket noga med att - och är även enligt lag skyldigt att - behandla alla kunder neutralt och har därför interna regler och rutiner som förebygger positiv särbehandling av enskilda kunder.