Reports

Publicerat: 2017-02-23 08:00:32

Vadsbo SwitchTech Group AB: Bokslutskommuniké 2016 (Helåret 1 januari - 31 december 2016, kvartalsrapport 4, 1 oktober - 31 december 2016)

Helår 2016, 1 januari – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 651 kkr (0 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 445 kkr (-290 kkr).
 • EBITDA marginalen var 11,6 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 110 kkr (-290 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 077 kkr (-11 kkr).
 • Kassaflödet under helåret uppgick till 0,3 mkr.
 • Rörelsedrivande bolag Vadsbo Transformatorer och SwitchTech förvärvades under slutet av 2015 vilket gör att jämförelsesiffror ej är relevanta.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 107 kkr (-135 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 897 kkr (-249 kkr).
 • EBITDA marginalen var 20,8 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 529 kkr (-249 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 942 kkr (64 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 1,4 mkr.
 • Rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB förvärvades under slutet av 2015 vilket gör jämförelsesiffror ej relevanta.

Händelser under fjärde kvartalet

 • Vadsbo Transformatorer ställde ut på Elmässan i Kista i oktober, en mässa som var mycket uppskattad och välbesökt. Vadsbo visade främst upp vår blåtandsdimmer med Astro-ur funktioner som kan användas i olika applikationer t.ex. inom- och utomhusbelysning och styras med schemaläggning med hänsyn till solens upp och nedgång.

Händelser efter periodens utgång

 • Vadsbo Transformatorer lanserade vår helt nya Krondimmer, LD220KRON under januari 2017. Krondimmern är marknadens första och enda dimmer som kombinerar två riktigt bra dimmerfunktioner för LED i en liten enhet för dosmontage.
 • Vadsbo Switchtech Group flyttade under februari månad all verksamhet från Hisingen i norra Göteborg till Högsbo, lokaliserat strax söder om centrala Göteborg. 

VD har ordet 

”Stark avslutning på 2016”

Under 2016 har bolaget infört en ny marknads- och produktstrategi samt effektiviseringar och processförbättringar inom främst logistik och inköp. Sammantaget har dessa aktiviteter stärkt vårt kunderbjudande och samtidigt minskat våra kostnader vilket har lett till ökad lönsamhet och det är väldigt roligt att se att vi nu ser resultatet av dessa förändringar.

Under det sista kvartalet som säsongsmässigt även traditionellt är det starkaste, ökade försäljningen brett inom alla produktsegment. Stark efterfrågan på vår blåtandsdimmer LD220WCM gjorde att den slog försäljningsrekord under Q4. Med ett brett sortiment av många olika produkter för ljusstyrning med blåtand på marknaden, så kan alla våra kunder nu få riktigt smart och bekväm belysning. Det sista kvartalet nådde ett EBITDA på 20,8% och helåret hamnar därmed på 11,6% och vi närmar oss vårt mål om 13%.

Försäljningen inom gör-det-själv segmentet börjar nu ta fart med hjälp av de avtal och samarbeten som arbetats fram under en längre tid och som kom på plats under hösten och vintern. Inom OEM segmentet, alltså drivdon och dimrar för inbyggnad hos belysningstillverkare har vi positionerat oss under en längre tid och nya produkter är nu under tillverkning för försäljningsstart i Q1. Flera spännande projekt och kunder är i startgroparna för att börja använda drivdon baserade på Softswitcher plattformen. Dessa drivdon kommer självklart även i en variant för integration med blåtandssystemet.

Bolaget har i februari 2017 flyttat verksamheten till nya lokaler i Göteborg. Flytten motiveras bl.a. av mer ändamålsenliga, helrenoverade lokaler med effektivare lagerfunktion, större möjligheter till kundaktiviteter med stort showroom och närhet till kunder och grossister. De nya lokalerna möjliggör även en expansion i enlighet med de finansiella målen om att växa organiskt med 25-35% per år.

Med vänlig hälsning

Mikael Pettersson, koncernchef, Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt 

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år. 

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt. 

Lönsamhet 

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. EBITDA marginalen 2016 uppgick till 11,6 %.  

Soliditet 

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet 2016 uppgick till 63,3%.

Utsikter för kommande bokslutsår (1 januari 2017 till 31 december 2017)

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser. 

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén 

Koncernen har vid rapporttidens utgång 16 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter nu genomförd nyemissionen i samband med inträdet på AktieTorget.

Likvida medel uppgick per den 31 december till 1,8 mkr. Tillgängliga medel är 7,8 mkr inklusive checkkredit. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5,4 mkr.

Kassaflödet för helåret (1 jan – 31 dec.) var positivt och uppgick till 0,3 mkr medan kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,6 mkr. Detta kommer från det kortfristiga lånet i samband med förvärvet av Vadsbo Transformatorer AB, på 5 mkr som har konverterats till eget kapital. Vidare har bolaget avvecklat fakturabelåningen som var på 4,7 mkr samt ökat lagret med 1,5 mkr vilka är de största orsakerna till kassaflödet från den löpande verksamheten.

Investeringar i perioden uppgick till 3,5 mkr. Investeringarna består av främst av aktiverad produktutveckling i SwitchTech samt betalning av tilläggsköpskillingen på 1,0 mkr för förvärvet av Vadsbo Transformatorer.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde en vinst på 1,5 mkr Moderbolagets eget kapital är totalt 16,9 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Resultat 2016

Resultat före avskrivningar uppgår till 3,4 mkr med en rörelsemarginal motsvarande 11,6% för 2016. Detta resultat är positivt påverkat av en engångsintäkt i fjärde kvartalet om 0,5 mkr gällande återbetalning av försäkringspremier. Rörelsemarginalen bortsett från denna post uppgår till 10,0 % för 2016.

Förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för RÅ 2016 då framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj listad på AktieTorget under tickern VADS

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 14 253 100

st.

Aktiens utveckling från och med bolagets notering i maj till och med 31 december 2016:

På årsstämman den 23 februari 2015 beslutades att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 5 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion. Av bemyndigandet kvarstår möjlighet att emittera ytterligare 405 000 aktier efter listningen på AktieTorget.

Existerande teckningsoptionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2015 tecknades i mars 2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.

Antal aktieägare är vid periodens slut 754 st.  

Bolagets börsvärde är per 2016-12-31 ca 56 mkr.

Ägaruppställning per den 31/12 2016

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2016 den 18 april 2017

Delårsrapport Q1 den 18 maj 2017

Årsstämma den 18 maj 2017 i Göteborg

Delårsrapport Q2 den 17 augusti 2017

Delårsrapport Q3 den 16 november 2017

Bokslutskommuniké den 22 februari 2018

Årsstämma den 17 maj 2018 i Göteborg

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års årsredovisning har tillämpats vid upprättandet av denna bokslutskommuniké, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Västra Frölunda den 23 februari 2017.

Mikael Pettersson

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB

Org. nr 556476-0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna bokslutskommuniké kontakta:

• Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88

• Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB