Reports

Publicerat: 2017-05-18 08:30:15

Vadsbo SwitchTech Group AB: Delårsrapport 1 (1 januari - 31 mars 2017)

Produktlanseringar i Q1 och stark grossistförsäljning

 • Vadsbo påbörjade försäljningen av den nya krondimmern LD220KRON
 • SwitchTech levererade första ordern digitala drivdon, SSW60
 • Bred ökning av försäljningen mot grossist, +35% jämfört med Q1 2016
 • Ökning av försäljning till gör-det-själv segmentet med ny affärsmodell på plats

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 663 kkr (7 741 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 374 kkr (369 kkr).
 • EBITDA marginalen var 4,9 % (4,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 kkr (56 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -107 kkr (-120 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till – 1,1 mkr (1,4 mkr).

Händelser under första kvartalet

 •  Vadsbo Transformatorer lanserade i januari en helt ny sorts dimmer, LD220KRON. Krondimmern är marknadens första och enda dimmer som kombinerar två dimmerfunktioner för LED i en enda enhet för dosmontage.
 •  Switchtech AB levererade ut den första ordern av bolagets digitala drivdon baserade på Softswitcher-plattformen. Drivdonet ska användas av en belysningsfabrikant i Tyskland för integrering i deras armaturer för butiksbelysning och kommer använda både tunable-white samt trådlös styrning med blåtands teknik.
 •  Vadsbo SwitchTech Group flyttade under februari månad all verksamhet från Hisingen i norra Göteborg till Högsbo industriområde, lokaliserat strax söder om centrala Göteborg i Västra Frölunda. Flytten slutfördes under mars-april och ger bolagen nyrenoverade fräscha lokaler för att vidare bedriva och utveckla verksamheten.
 •  Styrelsen för Vadsbo SwitchTech Group AB utnyttjade i februari bemyndigandet från Årsstämman 2016-02-23 och genomförde en riktad emission om 200 000 aktier. Bolaget tillfördes ca 1,3 mkr i kontanta medel och efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 5 945 138 kr och det totala antalet aktier uppgår till 14 453 100 st.
 • Vadsbo Transformatorer ställde ut på Elfack i Göteborg, en mässa som var mycket uppskattad och välbesökt.

Händelser efter periodens utgång

VD har ordet

”Nya produktlanseringar i Q1 och ökande grossistförsäljning”

Under det första kvartalet har två nya produkter haft säljstart, krondimmern och det digitala drivdonet SSW60. Båda produkterna är unika och innovativt nyskapande inom sina segment och visar att VSTG är fortsatt ledande på marknaden med nya produkter för styrning och drivning av belysning.

Krondimmern lanseras med fokus på att underlätta elinstallatörernas arbete vilket gör att de i sin tur kan leverera belysningslösningar med mer funktionalitet och bättre ljuskvalitet till sina kunder till en lägre kostnad. Krondimmern löser ett välkänt problem där det är önskvärt med två olika dimmerfunktioner men det är begränsat med plats för att installera t.ex. i badrum.

Vårt digitala drivdon SSW60 är plattformen för bolagets satsning på OEM kunder såsom armaturbolag och andra integrerande tillverkare. Drivdonet har en mängd nyskapande funktioner och egenskaper och är samtidigt väldigt mångsidigt vilket gör det till en lämplig produkt för en mängd olika kundsegment. Vi har för närvarande diskussioner med flera kunder om olika tillämpningar och säljkanaler.

Försäljning till grossist ökar med 35 % jämfört med föregående år vilket drivs av både våra befintliga dimrar, den nya krondimmern samt produkterna i blåtandssystemet. Dimmerförsäljning som produktsegment ökar med 100 % under kvartalet.

Även gör-det-själv segmentet uppvisar en stadig ökning från en tidigare låg nivå efter uppstarten av flera viktiga samarbeten. Flera nya satsningar är på gång och vi bedömer att segmentet har god potential under året.

I jämförelse med föregående år levererar dock Q1 2017 en marginellt lägre omsättning med – 1 %. Den ökade försäljningen inom grossist och OEM i år tas detta kvartalet ut av att bolaget föregående år hade en hel del försäljning av special-drivdon till projektkunder. Första kvartalet är säsongsmässigt det svagaste för belysningsprodukter men vi har fortsatt goda förhoppningar om att uppnå våra finansiella mål under året.

Med vänlig hälsning

Mikael Pettersson, koncernchef, Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Nettoomsättningens tillväxt var under första kvartalet – 1 % vilket främst beror på en nedgång för special-drivdon inom OEM-segmentet som vi kommunicerade föregående år.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. EBITDA marginalen under första kvartalet 2017 uppgick till 4,9%.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet under första kvartalet 2017 uppgick till 63 %.

Utsikter för kommande bokslutsår (1 januari 2018 till 31 december 2017)

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen har vid rapporttidens utgång 17 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 31 mars till 0,8 mkr och med checkkrediten är bolagets tillgängliga medel 5,9 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 5 mkr.

Kassaflödet för kvartal 1 (1 jan – 31 mars) var negativt och uppgick till -1,1 mkr medan kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 mkr. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten kommer från en medveten ökning av lagret på 1,2 mkr, ökade kundfordringar på 0,2 mkr och minskade leverantörsskulder på 0,2 mkr.

Investeringar i perioden uppgick till 0,9 mkr. Investeringarna består främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolagen samt inköpta produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till + 1,7 mkr vilket är en effekt av företrädemissionen med 1,2 mkr och utnyttjad checkkredit på 0,9 mkr samt amorteringar med -0,5 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde en förlust på 0,1. Moderbolagets eget kapital är totalt 18,1 mkr varav bundet 5,9 mkr.

                           

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på AktieTorget under tickern VADS.

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 14 453 100 st.  

Existerande teckningsoptionsprogram är:

1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2016 tecknades i mars 2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.

Antal aktieägare är vid periodens slut 856 st.

Bolagets börsvärde är per 2017-03-31 ca 130 mkr.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2016 den 18 maj 2017 i Göteborg.
Delårsrapport Q2 den 17 augusti 2017.

Delårsrapport Q3 den 16 november 2017.
Bokslutskommuniké den 22 februari 2018.

Årsstämma för räkenskapsår 2017 den 17 maj 2018 i Göteborg.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års kvartalsrapporter har tillämpats vid upprättandet av denna kvartalsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Västra Frölunda den 18 maj 2017.

Mikael Pettersson

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna kvartalsrapport kontakta:

 • Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB