Press release from Companies

Publicerat: 2016-08-18 08:30:07

Vadsbo SwitchTech Group AB: Delårsrapport januari - juni 2016

Framgångsrik listning på Aktietorget

 •  Ny affärsplan lanseras tillsammans med en ny ledningsgrupp och styrelse.
 •  Listningen på Aktietorget resulterade i en kraftigt övertecknad emission och ca 1420st nya aktieägare.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2016

 •  Nettoomsättningen uppgick till 6 228 kkr (135 kkr).
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 332 kkr (110 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 5,3 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 12 kkr (110 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -83 kkr (114 kkr).
 •  Positivt kassaflöde under kvartalet med 0,1 mkr.
 •  Rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB förvärvades under slutet av 2015 vilket gör jämförelsesiffror ej relevanta.

Perioden 2016, 1 januari – 30 juni 2016

 •  Nettoomsättningen uppgick till 13 968 kkr (135 kkr).
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 700 kkr (78 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 5,0 %.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 68 kkr (78 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -204 kkr (81 kkr).
 •  Positivt kassaflöde under kvartalet med 1,5 mkr.
 •  Rörelsedrivande bolag Vadsbo Transformatorer och SwitchTech förvärvades under slutet av 2015 vilket gör att jämförelsesiffror ej är relevanta. Tillväxten i de rörelsedrivande bolagen fristående är 5%.

Händelser under andra kvartalet

 •  Vadsbo SwitchTechs aktie listades på AktieTorget den 3 maj under tickern VADS och emissionskursen var 3,60 kronor.
 •  Spridningsemissionen på totalt 10 mkr (inklusive övertilldelningsoptionen) övertecknades kraftigt. Överteckningen på spridningsemissionen var hela 815%.
 •  Vid spridningsemissionen fick Bolaget ca 1420 st nya aktieägare.
 •  2 utvecklingsingenjörer har anställts för att stärka utvecklingsarbetet av nya och befintliga produkter.

Händelser efter periodens utgång

 •  Första leveransen till befintliga grossistkunder av Vadsbo’s nya blåtandsdimmer LD220WCM.
 •  Rekrytering av ny marknadsansvarig för att stärka vår satsning mot befintliga segment och nya exportkunder.

VD har ordet 

”Resan har startat”

Vår aktie har under Q2 börjat handlats på aktietorget efter en lyckad introduktion och jag hälsar alla nya aktieägare välkomna!

Bolagen har under Q2 främst fokuserat på att bredda produktsortimentet med lansering av nya produkter och införandet av nya processer och försäljningsmodeller enligt plan. Detta orsakar viss friktion men prioriterat har varit att behålla lönsamhet under perioden och tidigare gjorda investeringar i utveckling börjar nu ge resultat.

Vi har under perioden lanserat två nya produkter, en ny vriddimmer med riktigt bra dimmerprestanda för LED, samt en dimmer med styrning via Bluetooth eller tryckknapp. Bluetooth-dimmern utökar vårt sortiment av produkter för smart enkel styrning där kunden kan styra all sin belysning direkt från sin telefon eller iPad. Båda dimrarna har varit mycket uppskattade hos våra kunder både i Sverige och utomlands.

Vadsbo har tagit ett större ansvar för försäljningen och säljsupport gentemot gör-det-själv marknaden med en helt ny strategi och jag ser positivt på detta inför framtiden.

En medveten satsning på exportförsäljning efter deltagandet i mässan Light & Building i Frankfurt tidigare i våras har genererat flera nya kunder i Europa och Asien där leveranser redan skett och där även förhandlingar om distribution av produkter och licensavtal kring SoftSwitcher-tekniken pågår.

Produktionsstarten av produkter baserade på Softswitcher plattformen har dock tagit längre tid än väntat pga. att vi ska kunna säkerställa kvalitet och funktion i produkterna. Samtidigt har orderingången för special-drivdon för OEM kunder varit lägre i år än tidigare år. Dessa två faktorer kommer påverka bolagets tillväxt för innevarande år och de uppsatta målen för tillväxt kommer inte att kunna uppnås 2016. Dock förväntar jag mig att detta inte påverkar våra långsiktiga mål för framtiden.

Med vänlig hälsning

Mikael Pettersson, Koncernchef Vadsbo SwithTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt
Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år. 

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt. 

Lönsamhet
Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna.  

Soliditet
Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. 

Utsikter för innevarande bokslutsår (1 januari 2016 till 31 december 2016)

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Pga. förseningar i produktlanseringarna samt en minskad orderingång för befintliga produkter inom OEM försäljningen kommer tillväxtmålet inte att uppnås för innevarande år.

Koncernen lämnar inga prognoser. 

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén

Koncernen har vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter nu genomförd nyemissionen i samband med inträdet på AktieTorget.

Likvida medel uppgick per den 30 juni till 3,0 mkr. Tillgängliga medel är 12,0 mkr inklusive checkkredit och fakturabelåning. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 6,1 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 jan – 30 jun) var positivt och uppgick till 1,5 mkr varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,9 mkr.

Investeringar i kvartalet uppgår till 2,1 mkr. Investeringarna består av främst av aktiverad produktutveckling i SwitchTech samt betalning av tilläggsköpskillingen på 1,0 mkr för förvärvet av Vadsbo Transformatorer.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde en förlust på - 390 kkr Moderbolagets eget kapital är totalt 15 367 kkr varav bundet 5 863 kkr. 

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj listad på AktieTorget under tickern VADS

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 14 253 100 st.

På årsstämman den 23 februari 2015 beslutades att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 5 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion. Av bemyndigandet kvarstår möjlighet att emittera ytterligare 405 000 aktier efter listningen på Aktietorget.

Existerande teckningsoptionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2015 tecknades i mars 2016 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.

Antal aktieägare är vid periodens slut ca 816 st.
Bolagets börsvärde är per 2016-06-30 ca 75 Mkr.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3 den 17 november 2016
Bokslutskommuniké den 23 februari 2017
Årsstämma den 18 maj 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års årsredovisning har tillämpats vid upprättandet av denna bokslutskommuniké, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Hisings Backa den 18 augusti 2016.

Mikael Pettersson
Verkställande Direktör
Vadsbo SwitchTech Group AB
Org nr 556476-0782
Aröds Industriväg 34
422 43 Hisings Backa
Tel: 076-677 38 88 

För eventuella frågor angående denna bokslutskommuniké kontakta:
• Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88
• Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB