Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-14 10:04:03

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo SwitchTech Group genomför riktad nyemission

Styrelsen för Vadsbo SwitchTech Group AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet från Årsstämman 2016-02-23 och genomför en riktad nyemission av högst 200 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 82 268 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma 2, för bolaget viktiga, långsiktiga investerare Radislav Kondic och Rajko Kondic. De kommer att efter emission tillsammans och genom bolag äga totalt 358 000 aktier.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen att. emissionen tillför Bolaget kontanta medel att användas för finansiering av bolagets fortsatta tillväxt. Det är styrelsens bedömning att emissionen kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

För varje tecknad aktie ska kontant erläggas 6,53 kronor, vilket motsvarar den volymviktade kursen de senaste 5 handelsdagarna.

Bolaget tillförs ca 1,3 Mkr I kontanta medel och efter emissionen uppgår aktiekapitalet till ca 5 945 138 kr och det totala antalet aktier uppgår till 14 453 100 st.

Vid frågor, vänligen kontakta
• Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88
• Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Mars 2017.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Vadsbo SwitchTech AB                                                                 031-23 56 00
Hilma Anderssons Gata 15                                                            info@vadsboswitchtech.se
421 31 Västra Frölunda                                                                 www.vadsboswitchtech.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB