Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-29 12:09:31

Vadsbo SwitchTech Group AB: Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Den 18 maj höll Vadsbo SwitchTech Group sin årsstämma och nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:

- Göran Nordlund-Omval

- Martin Larsson-Omval

- Kristian Larsson-Omval

- Ankie Hvittfeldt-Omval

- Carl Schneider-Omval

Stämman beslutade även att välja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Zlatan Mitrovic.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera

upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 400 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo Transformatorer AB som berättigar till teckning av högst 400 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo Transformatorer AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid frågor, vänligen kontakta

Mikael Pettersson, VD E-post:

mikael.pettersson@vadsboswitchtech.se Telefon: 0766-773888

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB