Reports

Publicerat: 2017-08-17 08:30:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Delårsrapport 2 (1 april - 30 juni 2017)

Nya produkter och nya kunder · Deltagande på branschmässan Elfack i Göteborg i maj · Vidare marknadssatsningar inom DIY resulterar bland annat i etableringar hos ledande butikskedjor. · Ökande exportaktiviteter som förväntas ge resultat under det kommande året · Exklusivt distributörsavtal har tecknats med Casambi Technologies Oy för försäljning av blåtandsprodukter för smart styrning i Sverige Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2017. · Nettoomsättningen uppgick till 6 736 kkr (6 228 kkr) · Nettoomsättningstillväxt 8 % · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 56 kkr (332 kkr) · EBITDA marginalen var 0,8 % (5,3 %) · Rörelseresultatet uppgick till -415 kkr (12 kkr) · Nettoresultatet uppgick till -351kkr (-83 kkr) · Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0,1 mkr) Perioden, 1 januari-30 juni 2017. · Nettoomsättningen uppgick till 14 398 kkr (13 968 kkr) +3 % · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 430 kkr (700 kkr) · EBITDA marginalen var 3 % (5 %) · Rörelseresultatet uppgick till - 407 kkr (68 kkr) · Nettoresultatet uppgick till -458 kkr (-204 kkr) · Kassaflödet under perioden uppgick till - 1,0 mkr (1,5 mkr)

VD har ordet

"Något ökande försäljning i Q2"

Under det andra kvartalet har försäljningen ökat 8 % jämfört med föregående år. Samtidigt har försäljningen inom grossist och DIY tillsammans ökat med 22% jämfört med förra årets period.

Exportförsäljningen inom Skandinavien har ökat med flera nya säljkanaler.

Inom DIY pågår fortsatt flera stora satsningar med marknadsföring, etablering och exponering i ett större antal butiker i ledande butikskedjor som förväntas vara genomfört under Q3 och ge resultat under kommande år.

Under perioden har vi haft högre kostnader för personal och utveckling än föregående år, vilket har påverkat resultatet. De ökade kostnaderna är en del av en satsning där vi har förstärkt vårt team inom både försäljning och produktutveckling.

Med vänlig hälsning

Mikael Pettersson, koncernchef, Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. EBITDA marginalen för andra kvartalet uppgick till 0,8 %.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 66,4 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen har vid rapporttidens utgång 16 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 juni till 0,8 mkr och med checkkrediten medräknat är bolagets tillgängliga medel 6,8 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4,6 mkr.

Kassaflödet för första halvåret (1 januari - 30 juni) uppgick till -1,0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till -0,1 mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,5 mkr och består främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolagen samt inköpta produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +0,5 mkr och härrör från företrädemissionen +1,3 mkr och amortering av skulder på -0,8 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde ett resultat på 0,1mkr. Moderbolagets egna kapital är totalt 18,1 mkr varav bundet 5,9 mkr.

                              

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på AktieTorget under tickern VADS.

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 14 453 100 st.  

På årsstämman den 18 maj 2017 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera

upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att

finansiera framtida expansion.

Existerande teckningsoptionsprogram är:

1. Årsstämman den 18 maj 2017 beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram om max 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda i dotterbolaget Vadsbo Transformatorer AB. Teckning av aktier ska ske under tiden fr.o.m. den 1 juli 2020 t.o.m. den 31 juli 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 18 SEK.

Antal aktieägare är vid periodens slut 833 st. 

Bolagets börsvärde är per 2017-06-30 ca 123 mkr.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3 den 16 november 2017.
Bokslutskommuniké den 22 februari 2018.

Årsstämma för räkenskapsår 2017 den 17 maj 2018 i Göteborg.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års kvartalsrapporter har tillämpats vid upprättandet av denna kvartalsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Västra Frölunda den 17 augusti 2017.

Mikael Pettersson

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476-0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna kvartalsrapport kontakta:

· ·  Mikael Pettersson Verkställande Direktör, 076-677 38 88
· ·  Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB