Reports

Publicerat: 2018-02-22 08:30:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Bokslutskommuniké 2017 (Helåret 1 januari - 31 december 2017, delårsrapport 4, 1 oktober - 31 december 2017)

Positivt trendbrott i årets sista kvartal · Ny marknads- och produktplan kring fullständiga systemlösningar. · Lansering av fem nya produkter inom blåtandsstyrning och smart belysning. · Nettoomsättningstillväxt 14 % under fjärde kvartalet. · Tredubblad omsättning i DIY samt 37 % ökning inom exportsegmentet i kvartalet.

Helår, 1 januari-31 december 2017.

 •  Nettoomsättningen uppgick till 28 437 kkr (29 651 kkr).
 •  Negativ nettoomsättningstillväxt 4 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -468 kkr (3 445 kkr).
 •  EBITDA marginalen var -1,6 % (11,6 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till –2 290 kkr (1 110 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -1 691 kkr (1 077 kkr).
 •  Kassaflödet under perioden uppgick till – 1,8 mkr (0,3 mkr).
 •  Nettoomsättningen uppgick till 10 354 kkr (9 107 kkr).
 •  Nettoomsättning tillväxt 14 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 143 kkr (1 897 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 1,4% (20,8 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -360 kkr (529 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till 224 kkr (942 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till -0,1 mkr (1,4 mkr).

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2017.

Händelser under fjärde kvartalet

 •  Vadsbo Transformatorer ställde ut på Elmässan i Stockholm, en av Nordens största mässor inom belysning och elinstallation.
 •  Vadsbo Transformatorer AB levererade displayställ till samtliga Bauhaus varuhus i Sverige.
 •  De digitala drivdonen, SSW60 i blåtandsutförande, började säljas till grossister.
 •  Ny teknisk innesäljare rekryterades.
 •  Vadsbo kompletterade sitt blåtandssystem inom Casambifamiljen med fem nya produkter.

Händelser efter periodens utgång

 •  Vadsbo lanserar ny vriddimmer för LED (VD300) och sätter därmed en ny branschstandard för dimring av LED. VD300 säljs komplett med marknadens mest förekommande ramar och är utrustad med flera nya funktioner som kunder efterfrågat. Bolaget har redan mottagit initiala orders från grossister och exportmarknaden till ett värde av 200 KSEK.
 •  Vadsbo Transformatorer ställer ut på Elmässan i Malmö, en mässa som var mycket uppskattad och välbesökt.
 •  Ny marknadsmedarbetare har rekryterats för att stärka koncernens reklam och PR.

VD har ordet

”Positivt trendbrott i årets sista kvartal”

2017 avslutades starkt efter tre kvartal med vikande omsättning och marginaler orsakade främst av leveransproblem avseende den nya digitala drivdonserien SSW60 på grund av komponentbrist. Bolaget har arbetet aktivt för att komma till rätta med leveransproblematiken och har nu åter produkterna tillgängliga för leverans.

Koncernen har nu strukturerats om, dotterbolaget SwitchTech AB har fusionerats med Vadsbo Transformatorer AB, vilket kommer innebära minskade kostnader för koncernen och synenergieffekter i form av merförsäljning genom en tydligare profil på marknaden. Koncernen har även tagit ett nytt omtag över marknads- och produktplanen för att kunna leverera kunderna fullständiga system- och paketlösningar inom belysningsstyrning. Koncernen har genom detta lanserat fem nya produkter inom blåtandsstyrning och smart belysning. Produkterna består av trådlösa och batterilösa tryckknappspaneler samt reglerenheter för trådlös styrning inom det marknadsledande belysningsprotokollet DALI.

Förändringen av koncernen har inneburit ett tydligare marknadsfokus, ett bättre och mer komplett kunderbjudande än tidigare samt en effektivare allokering av koncernens resurser. Återigen kan därmed koncernen i fjärde kvartalet leverera en positiv nettoomsättningstillväxt på 14 % samt ett positiv EBITDA. Samtliga kundsegment har haft en positiv utveckling och DIY satsningen har varit en framgångssaga där koncernen under fjärde kvartalet mer än tredubblat sin omsättning. Mycket av framgången ligger i Vadsbos användarvänliga och kundunika lösningar som tilltalar både elinstallatören och den vanliga konsumenten och löser på marknaden förekommande kompabilitetsproblem mellan ljusstyrning och ljuskällor. Exportsegmentet ökade med 37 % i fjärde kvartalet där framförallt Vadsbos vriddimrar vunnit stora framgångar på både den norska och isländska marknaden.

Koncernen avslutar 2017 som ett starkare bolag med en produktportfölj som bättre möter våra kunders behov och OEM-drakarnas önskemål. Produktportföljen och våra kompletta systemlösningar är därmed redo att möta den europeiska marknaden. Vägen ligger krattad för ett positivt 2018.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ) 

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. EBITDA marginalen uppgick till 1,4% för det fjärde kvartalet.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 51,8 %.  

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 december till 2 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 7,9 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till -1,8 mkr där den löpande verksamhetens andel uppgick till -2,7 mkr. Detta beror främst på det ökade lagret, 2 mkr pga. den expanderade produktportföljen samt strategiska inköp för att hantera de ökade ledtiderna. Ökade kundfordringar, som binder 1,3 mkr mer än tidigare beroende på tillväxtökningen i segment med längre betalningsvillkor, och förbättrade leverantörsvillkor bidrar med 2,8 mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,8 mkr och bestod främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolaget samt inköpta produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +3,7 mkr som härrör från den riktade emissionen på +1,3 mkr, amortering av skulder på -1,5 mkr och utnyttjad checkkredit på +4 mkr.  

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde ett resultat på -0,6 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 17,6 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på AktieTorget under tickern VADS.

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram

14 453 100 st.

På årsstämman den 18 maj 2017 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera

upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att

finansiera framtida expansion.

Antal aktieägare var vid periodens slut 768 st.

Bolagets börsvärde var per 2017-12-31 ca 69 mkr.


Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2017 den 17 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig den 10:e april på företagets hemsida. 

Delårsrapport Q1-18 den 17 maj 2018.

Delårsrapport Q2-18 den 16 augusti 2018.

Delårsrapport Q3-18 den 15 november 2018.     

Bokslutskommuniké 2018 den 21 februari 2019.

Årsstämma för räkenskapsår 2018 den 16 maj 2019.       

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Västra Frölunda den 22 februari 2018.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB