Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-04 09:01:01

Emotra AB: Ny publikation visar styrkan i Emotras test, EDOR®

I en studie av Emotras forskningschef, Lars-Håkan Thorell, upphovsmannen bakom EDOR® och biostatistikern Karl Wahlin, visas hur starkt bolagets test identifierar riskpatienter för självmord. Artikeln, “Electrodermal Hyporeactivity as a Marker for Vulnerability to Suicide in Depression”, har accepterats för publicering i online-tidskriften EC Psychology and Psychiatry, Volume 7 Issue 10, October 01, 2018. I studien används ett aggregat av tre tidigare blinda studier och resultaten visar att hyporeaktivitet är en stark och tydlig markör för självmordsrisk.

Resultaten visar för det första att den oproportionerliga fördelningen av självmord hos hyporeaktiva inte är slumpmässig (p=0.00058). För det andra visas att risken för självmord associerad med hyporeaktivitet är 25 gånger högre (Odds Ratio = 25.38) jämfört med i den reaktiva gruppen. De nya resultaten visar att hyporeaktivitet är en tydlig och stark markör för självmordsrisk. En annan viktig slutsats, som man kan dra från studieresultaten, är att deprimerade patienter som testas vara reaktiva utgör en grupp, vilken är betydligt mindre sårbar för självmordshandlingar än den genomsnittliga individen som söker vård för depression. Det är en observation som ytterligare ökar testets kliniska användbarhet. För Emotra är publikationen av detta viktiga forskningsarbete ett välkommet underlag och ett värdefullt tillskott i marknadsarbetet. Nu kan marknadsbearbetningen fortsätta med stöd från helt aktuella, tydliga och relevanta resultat.

Marknadschefen, Daniel Poté kommenterar:

”Det är av stort värde för Emotra att detta viktiga forskningsarbete har accepterats för publicering. Tidigare blinda studier har visat på ett tydligt samband mellan hyporeaktivitet och självmord. Eftersom samtliga resultat har pekat i samma riktning insåg vi att det skulle vara möjligt att använda resultaten i de oberoende studierna och baserat på dessa, undersöka de statistiska tecknen på ökad självmordsrisk bland hyporeaktiva individer. Genomgång och analys av de tidigare studierna och statistiska beräkningar har pågått under hela våren. För Emotras del, har processen nu utmynnat i en vetenskaplig artikel med nya data som ger relevant och användbar information till kliniker. Att publicera informationen i en vetenskaplig tidskrift var ett medvetet val för att ha tillgång till resultat med hög trovärdighet och transparens och ska ses som en viktig nyckel för att nå ut till marknaden.”

Forsknings- och Utvecklingschef, Lars-Håkan Thorell kommenterar:

”Det har varit nödvändigt att knyta samman de tidigare blinda studier som påvisat det samband mellan hyporeaktivitet och risken för självmord som jag varit medveten om i många år och som drivit mig i min forskning sedan dess. Genom samarbetet med den matematiske biostatistikern, Karl Wahlin, kom vi till insikt om ett relevant angreppssätt. Det har varit mycket givande att kunna använda underlagen till att aggregera resultaten på ett statistiskt övertygande sätt. De nya insikterna är en viktig pusselbit och understödjer en fördjupad analys av en plausibel förklaringsmodell för hur hyporeaktivitet är kopplat till självmordsrisk. De upprepade resultaten med oproportionerligt många självmord och även våldsamma självmordsförsök i studie efter studie i gruppen hyporeaktiva, var också en av grunderna till att EUDOR-A designades utan kontrollgrupp, en bred naturalistisk studie som snarast bör ses som en validering av att metoden med framgång kan användas i klinisk rutin. Min förväntan och önskan är att med ökad användning av EDOR i klinisk rutin kommer fler studier att genomföras, med ökad kunskap som följd – en kunskap som ska komma såväl vetenskap som sjukvård till gagn.”

Emotra fortsätter nu marknadsbearbetning av privata psykiatriska sjukhus i ett flertal av Europas större städer. De nya studieresultaten kommer att underlätta för Bolaget att visa hur tillförlitlig EDOR® är och hur tydlig och stark hyporeaktiviteten är som riskmarkör för självmord. Samarbetsprojekt med vetenskapligt inriktade kliniker och forskningsinstitutioner kommer även i fortsättningen att vara en viktig förutsättning för att nå ut till psykiatriskt inriktade forskare och vårdgivare. I dessa samarbeten kan Emotra bidra med både vetenskapligt kunnande och teknisk kompetens. Ett flertal viktiga forskningsstudier pågår och kommer att rapporteras längre fram, däribland artikeln från den avslutade multicenterstudien EUDOR-A, vars manuskript är under framtagning av en grupp forskare från olika länder.

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018.


Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se


Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB