Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-24 08:20:00

Emotra AB: EMOTRA byter VD och styrelseordförande

Emotra meddelar att bolaget byter VD. Styrelsen för Emotra har utnämnt marknadschefen Daniel Poté till ny VD. Daniel tar över VD- tjänsten med omedelbar verkan. Margit Ferm önskar inte längre stå till förfogande som styrelsens ordförande men sitter kvar i styrelsen som ledamot. Avgående VD, Claes Holmberg tar över som arbetande styrelseordförande i bolaget.

Allt sedan Daniel kom in i Emotra som marknadschef har målsättningen varit att han på sikt ska ta över ledningen av företaget. Han har nu haft tjänsten som marknadschef sedan oktober 2017 och lett omvandlingen av bolaget från ett forskningsorienterat företag till ett marknadsdrivet bolag med fokus på att bearbeta större privata psykiatriska sjukhus och sjukhuskedjor i några av Europas viktigaste befolkningscentra.

Styrelsen har på nära håll följt hans arbete och kunnat konstatera att han i allt agerat med största professionalism och det har gjort det enkelt för styrelsen att fatta beslut om VD-bytet. Även i hans nya roll som VD, kommer Daniels främsta fokus att vara, marknadsföringsfrågor och fortsatt försäljning.

Daniel Poté har en gedigen bakgrund från den internationella medicintekniska branschen. Han har tidigare arbetat med marknadsföring i ansvarig ställning i bland annat Nobel Biocare och Haemochrom Diagnostica GmbH. Sedan 2009 har Daniel Poté haft sin anställning hos Vitrolife AB. Hans inriktning har genomgående handlat om internationell marknadsverksamhet. I sin roll som global produktchef i Vitrolife har han ansvarat för merparten av företagets internationella lanseringar av nya produkter. Han har god erfarenhet av att använda utbildnings- och kursverksamhet som instrument för rekrytering av nya kunder och försäljning på den internationella marknaden

Bolagets tidigare VD, Claes Holmberg, som tar över som styrelsens ordförande har lett bolaget genom den första fasen, som huvudsakligen handlat om att färdigutveckla och CE-märka produkten, säkerställa en seriemässig tillverkning och driva genomförandet av en större internationell öppen klinisk naturalistisk multicenterstudie, vilken avslutades under våren 2017. Holmberg kommer i sin nya roll som styrelsens ordförande fungera som stöd åt företagets nye VD och hjälpa denne att snabbt komma in i arbetet.

Emotras nye styrelseordförande, Claes Holmberg kommenterar

”Jag är väldigt glad över att vi nu tagit steget fullt ut och utnämnt Daniel till ny VD. Han har visat att han är rätt person att leda utvecklingen av Emotra vidare och att bygga en internationell marknad för bolagets metod, EDOR®. Så länge han anser att det behövs kommer jag att göra allt jag kan för att stötta och hjälpa honom i hans arbete. Det är med fullt förtroende jag överlämnar ansvaret som VD för Emotra till Daniel.”  

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018.


Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se


Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB