Reports

Publicerat: 2019-02-14 08:00:00

VibroSense Dynamics AB: Halvårsrapport 2018-07-01 - 2018-12-31

Sammanfattning av halvårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Sex månader (2018-07-01 till 2018-12-31)

 • Totala försäljningsintäkter uppgick till 132 633 (388 850) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 512 113 (-4 813 802) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,54) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 91,6 (87,9) %.

Andra kvartalet (2018-10-01 till 2018-12-31)

 • Totala försäljningsintäkter uppgick till 36 250 (289 550) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 177 631 (-2 539 577) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,28) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2018/19: 9 712 113 (8 959 680) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 december 2018: 9 712 113 (8 959 680).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under verksamhetsårets andra kvartal (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • VibroSense meddelar den 3 oktober 2018 att Dr. Eero Lindholm i en studie med hjälp av MultiFrekvens Vibrametri upptäckt att bättre metabolisk kontroll kan reversera nervskador i fötterna orsakade av diabetes.
 • Den 11 november meddelar bolaget att BioGaia AB´s tidigare VD, Axel Sjöblad, fått en operativ roll i VibroSense Dynamics med fokus på affärs- och organisationsutveckling samt uppbyggnad av distributörsnätverk.
 • Den 13 december meddelas att VibroSense har presenterat sin affärsplan för Medtronic på deras EMEA huvudkontor i Schweiz. VibroSense var ett av 20 bolag som valts ut från ett urval av 150 topprankade MedTech-företag inom EUs ramprogram Horizon 2020.  
 • VibroSense meddelar den 21 december att man erhållit nya lovande forskningsresultat från pågående studier som indikerar att bolagets instrument och teknologi har en stor potential för att detektera tidiga neurologiska förändringar inom diabetes och behandling av cancer med cellgifter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 23 januari 2019 meddelar Bolaget att Arbetsmiljöverket ökar antalet inspektioner och ställer större krav på arbetsgivarna för att minska vibrationsskadorna vilket bedöms gynna VibroSense Dynamics.

VD Toni Speidel har ordet

VibroSense har nu gått in i en ny fas. Vi har lämnat utvecklingsfasen och ska nu lägga grunden för att bli ett framgångsrikt tillväxtbolag. Vårt viktigaste arbete är därför att få till stånd studier med vårt nya instrument, VibroSense Meter II, tillsammans med väl ansedda forskare och kliniker.

Samarbeten och studier tillsammans med välrenommerade kliniker har två fördelar. Det ger försäljningsintäkter och inte minst bygger det grunden för framtida volymförsäljning. Denna strategi kommer att bli allt mer tydlig för aktieägarna i takt med att vi presenterar fler samarbeten med kliniker och inte minst hur vi kommer att organisera bolaget.

Under det senaste kvartalet har vi besökt både nuvarande och potentiella kunder. En viktig del i detta arbete har varit att vi deltagit på olika kongresser och möten, bland annat den stora diabeteskongressen EASD i Berlin, Världsdiabetesdagen i Malmö och nu senast på de nationella Neurofysiologi-dagarna i Stockholm.

Vi har utöver detta presenterat VibroSense och vårt erbjudande för ett av världens största MedTech-företag Medtronic. Tillsammans med 20 andra småbolag var vi bjudna till deras huvudkontor i Schweiz där vi fick ett mycket gott mottagande och möttes av ett genuint intresse efter vår presentation.

I Sverige börjar marknaden inom företagshälsovård och vibrationsskador åter vakna till liv som en följd av Arbetsmiljöverkets markant ökade aktiviteter inom området. Vi ser detta i form av ett större intresse från både befintliga och nya kunder.

På forsknings- och studiefronten har det också gått framåt. Inom diabetes typ 1 området ser det ut som att vi med vår teknologi kan upptäcka att det går att reversera diabetesrelaterade nervskador genom förbättrad metabolisk kontroll (sänkt långtidsblodsocker, HbA1c), vilket aldrig tidigare har kunnat bevisas.

En annan intressant upptäckt är att vår teknologi kan hitta tidiga tecken på nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer. Som en följd av detta har man valt att utöka två pågående cancerstudier där läkarna nu ser att vårt instrument kan hitta pre-symtomatiska förändringar som inte upptäcks med frågeformulär.

Vi arbetar vidare med kommunikations- och försäljningsaktiviteter enligt vår plan för att omsätta möjligheter till intäkter. Under våren fortsätter vi med att introducera vår nya teknologi och VibroSense meter II - som kan undersöka både händer och fötter - inom våra fyra affärsområden, Diabetes, Onkologi, Företagshälsovård och Neurofysiologi.

Vi kommer att delta på vetenskapliga kongresser och jag räknar med att vi, genom vårt forskningsnätverk, kommer starta nya studier inom diabetes och onkologi.

Vi har full aktivitet inom alla våra affärsområden och det råder ingen tvekan om att det finns ett stort behov av vårt instrument som stöd för en säker och tidig diagnostik av perifera sensoriska nervskador.

Avslutningsvis vill jag som vanligt tacka alla aktieägare för ert stora stöd och intresse. Vi jobbar intensivt för att nå våra mål, vilket inte hade varit möjligt utan er.

Toni Speidel
VD, VibroSense Dynamics AB

 


Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Läs mer hos Cision
Läs mer om VibroSense Dynamics AB