Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-23 08:00:00

VibroSense Dynamics AB: Delårsrapport 3,  2018-07-01 - 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Nio månader (2018-07-01 till 2019-03-31)

 • Totala försäljningsintäkter uppgick till 219 843 (515 344) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 290 347 (-7 035 672) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,44 (-0,79) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 76,7 (92,8) %.

Tredje kvartalet (2019-01-01 till 2019-03-31)

 • Totala försäljningsintäkter uppgick till 87 210 (126 494) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 778 234 (-2 221 870) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 (-0,25) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för

tredje kvartalet 2018/19: 9 712 113 (8 959 680) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 mars

2019: 9 712 113 (8 959 680).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Den 22 januari 2019 meddelar bolaget att Arbetsmiljöverket kommer i stor utsträckning att fokusera på vibrationsskador under 2019 och 2020 då man ska genomföra 1 000 inspektioner årligen på svenska arbetsplatser. Ett ökat fokus på problemen med vibrationsskador bedöms gynna VibroSense.
 • VibroSense meddelar den 4 mars att en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar ett starkt samband mellan försämrad känsel på låga frekvenser och fotsår. Bakom studien står fem framstående forskare från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • Den 14 mars meddelas att bolaget har uppdaterat sin affärsplan för lanseringen av VibroSense nya produkt, VibroSense Meter II. Affärsplanen är indelad i tre steg där de första två stegen utgörs av att sälja in bolagets instrument, teknologi och metod till kunder i Nordvästeuropa. Den adresserbara marknaden för VibroSense Meter II uppkattas här till fler än 35 000 VibroSense Meter II-instrument.
 • Den 19 mars offentliggör VibroSense Dynamics en till 80 procent garanterad företrädes-emission och kallar till extra bolagsstämma. Beslutet förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 april 2019.
 • VibroSense meddelar den 19 mars att tidpunkten för offentliggörande av delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2018/2019 kommer att tidigareläggas på grund av den nyemission av units som Bolaget offentliggjort den 19 mars

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 april meddelar bolaget att Företagshälsan Runstenen köper två VibroSense Meter II och fördjupar samarbetet med VibroSense Dynamics. Tillsammans ska bolagen ta fram en snabbare undersökningsmetod, så kallad screening, som bygger på kliniska undersökningar av 2 750 personer som under 11 år undersökts regelbundet av Runstenen.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.comOm VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Läs mer hos Cision
Läs mer om VibroSense Dynamics AB