Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-28 14:00:08

BibbInstruments AB: BiBBInstruments genomför riktad nyemission om cirka 20 MSEK

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgår till 6,0 SEK per aktie, motsvarande en emissionsrabatt om cirka 10 procent i förhållande till 20 dagars volymviktat genomsnittspris. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i BiBB.

Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av Creades AB (publ) samt ett antal välrenommerade investerare. Nyemissionen innebär att Creades AB (publ) blir näst största ägare i BiBB efter grundaren Dr Charles Walther. Creades AB (publ) är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Substansvärdet i Creades AB (publ) är cirka 4 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades AB (publ):s större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Apotea, Tink samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

Den riktade nyemissionen omfattar 3 366 666 nya aktier till en teckningskurs om 6,0 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 20 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 10 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 20 handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Följande tecknare deltar i emissionen:

Tecknare Antal aktier Totalt teckningsbelopp
Creades AB (publ)* 1 666 666 9 999 996
Magnus Nilsson 175 000 1 050 000
Aduno AB 350 000 2 100 000
Gerhard Dahl 170 000 1 020 000
Per Nilsson 100 000 600 000
Eva Rülf 175 000 1 050 000
Malin Rülf 200 000 1 200 000
Per Ewert 200 000 1 200 000
Anders Ewert 170 000 1 020 000
Jonas Ridderstråle 43 000 258 000
Strategic Wisdom Nordic AB 70 000 420 000
Ludvig Sjöberg 20 000 120 000
Övrig part 27 000 162 000

* via kapitalförsäkring

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att fortsätta kommersialiseringen av biopsiinstrumenten EndoDrill®GI Upper och EndoDrill®Core Needle samt för att vidare utveckla produktportföljen EndoDrill®. Stora resurser kommer att läggas på klinisk utvärdering, CE-märkning och förberedelser inför lansering av EndoDrill Model X. Enligt styrelsen i BiBB har detta instrument goda möjligheter att bli en ”game-changer” inom endoskopisk biopsering.

Kommentar från Creades AB (publ):s VD John Hedberg:
Medtech är ett prioriterat område för Creades och BiBB är ett av de mer spännande casen vi mött i sektorn. Vi ser stor potential i bolagets portfölj av nästa generations biopsiinstrument och ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling”.

Vi är mycket glada och stolta över det stöd och förtroende Creades och ytterligare ett antal välrenommerade investerare ger oss. Denna emission stärker ägarbilden i BiBB och finansierar den fortsatta utvecklingen av vår produktportfölj under 2020 ”, säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 366 666 från 12 878 326 till 16 244 992. Aktiekapitalet ökar med 286 166,61 kronor från 1 094 657,71 kronor till 1 380 824,32 kronor. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 3 juli 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD

E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com 

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.Läs mer hos Cision
Läs mer om BibbInstruments AB