Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-05 10:40:14

Redwood Pharma AB: Sista patienten rekryterad i Redwood Pharmas Fas II-prövning

Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att den sista patienten nu har inkluderats i bolagets pågående Fas II-prövning av RP101 och att rekryteringen därmed är avslutad. RP101 är en innovativ behandling mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet.

Redwood Pharmas kliniska Fas II-prövning är en randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie som genomförs på kliniker i Österrike, Ungern och Tyskland. Cirka 100 patienter utvärderas under en behandlingsperiod om tre månader, varefter studien avslutas med en uppföljning efter det att sista dosen administrerats.

Målsättningen är att visa effekt och säkerhet samt att fastställa den effektiva dosen av RP101 för behandling av måttliga till svåra besvär av torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. I den kliniska studien administreras sterila ögondroppar eller matchande placebo (vehikel) en eller två gånger om dagen. Den primära parametern för utvärdering av effekt är att med hjälp av ett s.k. Schirmer-test mäta mängden tårfilm som produceras. En annan parameter som studeras är hur väl ögondropparna tolereras. Självupplevda symtom utvärderas med hjälp av ett frågeformulär anpassat för ändamålet (SANDE). Eventuella förändringar av hornhinnan studeras också liksom flera andra parametrar som beskrivs i studieprotokollet.

Mer information om prövningen kan hittas i European Clinical Trials Register (www.clinicaltrialsregister.eu) under EudraCT-nummer: 2017-005160-18 och www.clinicaltrials.gov.

Studieresultat i form av så kallade ”topline”-resultat beräknas som tidigare kommunicerats kunna publiceras senast under första kvartalet 2020.

”Bolaget har nu nått ytterligare ett delmål och närmar sig målet att kommersialisera en ny behandling mot kroniskt torra ögon. Vi ser nu med tillförsikt fram emot studieresultaten. Positiva resultat kommer att ta oss ytterligare steg framåt i våra diskussioner med kommersiella partners”, säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma AB.

Om RP101
RP101 är Redwood Pharmas huvudprojekt i vilket bolaget utvecklar en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen i RP101 är en kroppsegen molekyl som visat sig vara både effektiv och säker i två kliniska Fas II-prövningar genomförda i USA. Den aktiva substansen kommer nu för första gången att användas i IntelliGel i syfte att kontrollera frisättningen, minimera antalet doseringstillfällen samt förbättra följsamheten. Redwood Pharma genomför nu en klinisk Fas II-prövning i Europa.

Marknaden för produkter för behandling av torra ögon är stor – den beräknas växa till 2,7 miljarder USD 2022. RP101 har möjlighet att bli den första behandlingen av torra ögon som både drar nytta av ett kroppseget ämne och som riktar sig mot kvinnor efter klimakteriet. Gällande utvecklingsdata visar att RP101 kan komma snabbare till marknaden, ha mindre kapitalbehov samt lägre utvecklingsrisker jämfört med andra liknande projekt som baseras på okända substanser.


För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2019.


Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Redwood Pharma AB