Reports

Publicerat: 2019-11-21 08:29:34

Follicum AB: Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30), inom parentes jämfört med samma period förra året

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (174 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 580TSEK (-22 340 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,64 SEK).
 • Soliditeten uppgick till cirka 93,7% (76,6 %).

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (14 TSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 834 TSEK (-8 012 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,23 SEK).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769 aktier per 2019-09-30 (35 151 957 aktier).
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 • Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532). 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Follicum meddelar den 10 juli 2019 att Bolagets kapitalisering är fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 56 MSEK.
 • Follicum meddelar den 11 juli 2019 att Bolaget erhållit ett godkännande av patentansökan gällande stimulering av hårtillväxt i Korea.
 • Follicum meddelar den 13 september 2019 att Swedish Growth Fund AB i enlighet med vad som tidigare kommunicerats beslutat att avveckla sin verksamhet och dela ut sitt innehav i Follicum till fondens delägare.
 • Follicum meddelar den 17 september 2019 att Bolaget erhållit ett Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005. Beskedet innebär ett preliminärt godkännande för den amerikanska patentansökan.
 • Follicum meddelar den 26 september 2019 att Bolaget inleder ett samarbete med Bioglan för produktion av FOL-005-kräm till kommande klinisk studie på patienter med håravfall. Formuleringen kommer att användas i den kliniska fas II-studien mot håravfall som beräknas starta i början av 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Follicum meddelar den 21 oktober att toxstudier inför kommande klinisk studie på patienter med håravfall framgångsrikt slutförts.
 • Follicum meddelar den 24 oktober att Bolaget erhållit Eurostars-anslag för utveckling av bolagets first-in-class-behandling av diabetes.

VD Jan Alenfall kommenterar

Det tredje kvartalet 2019 har inneburit flera strategiska framsteg för Follicum där vi har kunnat kommunicera viktiga värdeskapande händelser till marknaden. Jag vill nu ta tillfället i akt och kommentera några av de väsentliga händelserna.

I början av juli avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att en riktad emission slutfördes i Bolaget. Genom kapitaliseringen tillfördes Follicum cirka 56 MSEK, och jag vill tacka samtliga som deltagit i de båda emissionerna. Vi är väldigt glada för det fortsatta förtroende för vår verksamhet som visas i denna finansiering, vilken även har gett oss nya strategiska ägare vilka adderar styrka till verksamheten. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att genomföra vår första studie med den topikala formuleringen i hårprojektet samt fullfölja vårt prekliniska arbete i diabetesprojektet.

Under det senaste kvartalet har vi erhållit godkännande av det koreanska patentverket avseende stimulering av hårtillväxt, en viktig och växande marknad, som vi ser som betydelsefull för Follicums framtida verksamhet. Patentet innebär att vi nu har skydd för vår molekyl FOL-005 och ytterligare peptider på flera viktiga marknader i världen, bland annat den amerikanska, europeiska och kinesiska. Vi har även kunnat meddela marknaden att vi i september erhöll ett preliminärt godkännande för det utvidgade skyddet för FOL-005 på den amerikanska marknaden. Detta preliminära godkännande är mycket glädjande och innebär ett viktigt steg i vår globala strategi då det kommer att kunna ge ytterligare kommersialiseringsmöjligheter i USA som är en av de största marknaderna för Follicum.

Vi kunde i slutet av september meddela marknaden att vi inleder ett strategiskt samarbete med Bioglan AB för produktion av FOL-005-kräm till kommande klinisk studie på patienter med håravfall. Genom samarbetet med Bioglan, som vi känner stort förtroende för, är förberedelserna inför den nya kliniska studien nu i full gång. Det är en styrka för oss att arbeta tillsammans med ett välrenommerat bolag, med ett gediget ”track record”, som tillverkar produkter åt ett stort antal läkemedelsbolag.

Efter kvartalets utgång kunde vi meddela att vi framgångsrikt avslutat de kompletterande toxikologistudierna som ska ligga till grund för kommande klinisk studie med den topikala formuleringen av FOL-005. Utfallet av såväl de nya som de tidigare toxstudierna visar att FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller skador. Den kommande kliniska studien är planerad att genomföras i Tyskland där vi sedan tidigare har goda kontakter. Vi ämnar lämna in ansökan om start av fas IIa-studien på alopeci-patienter med den nya formuleringen till det tyska läkemedelsverket under senare delen av hösten 2019. Detta är resultatet av ett målinriktat och gediget arbete och vi ser fram emot den kommande studien.

Vårt prekliniska arbete inom diabetes väcker stort intresse och vi kunde efter periodens utgång meddela att vår ansökan om Eurostars-anslag godkänts för projektet, utveckling av en first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ) ingår. Anslaget om knappt 0.7 MEUR med projektstart 1 december 2019 tillför extra resurser till Bolagets utveckling av en peptid-baserad behandling av diabetes.

Avslutningsvis önskar jag Carl-Johan Spak välkommen som ny styrelsemedlem i Follicum. Carl-Johan har en bakgrund inom läkemedelsindustrin, där han har mer än 30 års erfarenhet. Vi ser fram emot den erfarenhet och expertis Carl-Johan kommer att bidra med till Follicums strategiska arbete framöver. Vi fortsätter nu arbetet med FOL-005 samt med diabetesprojektet och ser fram emot de kommande månadernas fortsatta utveckling.

Kommande finansiella rapporter

Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Bokslutskommuniké, 2019                2020-02-20

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 21 november 2019  
Follicum AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com  

Läs mer hos Cision
Läs mer om Follicum AB