Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-21 08:50:28

SelectImmune Pharma AB (publ): Kommuniké från Årsstämman i SelectImmune Pharma AB

Igår, den 20 november 2019, hölls årsstämma i SelectImmune Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning enligt den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 275 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden skall inte erhålla styrelsearvode, omvalda styrelseledamöter skall erhålla 100 000 kronor vardera och nyvald styrelseledamot 75 000 kronor. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Gabriela Godaly, Helena Lomberg, samt Carl-Johan Wachtmeister till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young har meddelat att de kommer att utse revisorn Magnus Karlström till huvudansvarig revisor.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 70 591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)