Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-04 09:33:49

IDL Biotech AB: Metaanalys visar den kliniska nyttan av TUBEX® TF vid tyfoidfeber

En vetenskaplig artikel har publicerats i tidskriften Pathogens and Global där resultaten visar att TUBEX® TF uppvisar bättre data jämfört med andra snabbtester för påvisande av tyfoidfeber.

En metaanalys är en sammanställning av flera studier med syftet att väga samman flera originalstudier för att få ett större patientmaterial. I den metaanalys som publicerats i Pathogens and Global har TUBEX® TF studerats tillsammans med konkurrenterna Widal och Typhidot.

Den systematiska analysen av publicerade TUBEX® TF artiklar som utgör grund för metaanalysen visar att TUBEX® TF är fördelaktigt att använda som ett snabbtest för diagnos av tyfoidfeber. Vidare visar TUBEX® TF hög känslighet och specificitet, tillförlitlighet och enkelhet vid utförandet. TUBEX® TF är ett semi-kvantitativt snabbtest som bygger på en färgskala vilket ökar den kliniska användbarheten. Dessutom är det möjligt att differentiera mellan akut infektion och tidigare exponering vid användandet av TUBEX® TF som ett resultat av testets prestanda.

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11–20 miljoner nya fall årligen varav mer än 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika. Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med sjukdomar som malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019. 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration