Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-07 13:00:00

Spotlight: Disciplinnämnden tilldelar Camanio Care AB en allvarlig erinran och ålägger bolaget att betala ett vite om en årsavgift

Beslut 

Disciplinnämnden tilldelar Camanio Care AB ("Camanio" eller "Bolaget") en allvarlig erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight Stock Market ("Spotlight") betala ett vite motsvarande en (1) årsavgift. 

Disciplinnämndens bedömning 

Enligt artikel 17 i MAR ska ett bolag offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Denna skyldighet framgår även av Noteringsavtalet. Bolaget kan emellertid välja att i stället fatta beslut om ett uppskjutet offentliggörande av informationen under förutsättning att det finns legitima skäl för det, att det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten samt att bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell. 

Av utredningen framgår att Bolaget den 17 juli 2018 gjort bedömningen att det var nödvändigt att fatta ett beslut om ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. Bolaget har således vid denna tidpunkt bedömt informationen om brygglånet som insiderinformation. Information om brygglånet kom att offentliggöras genom ett pressmeddelande den 24 augusti 2018. Pressmeddelandet innehöll hänvisning till att informationen var sådan som Bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR. Utifrån dessa givna förutsättningar har disciplinnämnden att pröva om offentliggörandet uppfyllt kraven i artikel 17 i MAR och bilaga 2, punkterna 5 och 6 i Noteringsavtalet. Disciplinnämnden gör härvidlag följande bedömning. 

I likhet med Spotlight konstaterar disciplinnämnden att den information som den 24 augusti 2018 offentliggjordes om det kortfristiga lånet inte var fullständig, eftersom information om lånebelopp och lånevillkor saknades. Sådan information är i sammanhanget central och utelämnandet av informationen fick till följd att marknaden inte hade tillräcklig information för att fullständigt och korrekt kunna bedöma Informationens betydelse för Bolaget samt dess finansiella instrument. Fullständig information lämnades först den 14 november 2018, efter uppmaning av Spotlight. Eftersom Bolaget bedömt informationen om bryggfinansiering som insiderinformation delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att informationen skulle ha lämnats tydligare än vad som gjordes, det vill säga på en framskjutande plats, i pressmeddelandet den 24 augusti 2018. 

Mot denna bakgrund delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att Bolaget har brutit mot artikel 17 i MAR och bilaga 2, punkt 6 i Noteringsavtalet genom att inte ha sett till att insiderinformation offentliggjorts på ett sätt som gett allmänheten möjligheten till en fullständig och korrekt bedömning. Vidare delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att Bolaget brutit mot bilaga 2, punkt 5 i Noteringsavtalet genom att inte se till att information som Bolaget offentliggjorde var tydlig och så utförlig att det utifrån informationen skulle vara möjligt att bedöma vilken betydelse den hade för värderingen av Bolaget samt dess finansiella instrument. 

Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för upprätthållandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden ser därför allvarligt på Bolagets överträdelse. Påföljden bör mot denna bakgrund bestämmas till en allvarlig erinran, som vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet ska kombineras med ett vite motsvarande en årsavgift. 

Se Disciplinnämndens fullständiga beslut i bifogad PDF-fil. 

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:  

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/redan-noterad/disciplinnaemnden/aerenden-disciplinnaemnden/ 

Stockholm den 7 januari 2020 

Spotlight Stock Market 
08-511 68?000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight 

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Läs mer hos Cision