Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-19 15:20:47

IDL Biotech AB: Ombokning av engångsintäkt

I samband med revisionen av räkenskapsåret 2019 har IDL ombokat den engångsintäkt bolaget erhöll i samband med byte av distributör i Indonesien från nettoomsättning till övrig rörelseintäkt.  

I oktober 2019 ingicks ett avtal om byte av distributör i Indonesien, där distributören ersatte IDL Biotech med ett engångsbelopp om drygt 5 MSEK. Beloppet är avsett att täcka utebliven eller lägre försäljning under perioden då regulatoriska åtgärder genomförs. I bokslutskommunikén som publicerades den 22 februari 2020 var engångsintäkten inkluderad i nettoomsättningen. Engångsintäkten är i årsredovisningen bokförd som övrig rörelseintäkt. Ombokningen påverkar inte det publicerade resultatet eller kassaflödet.

 

 

För ytterligare information kontakta:
 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

 

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB