Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-02 17:45:00

Hamlet Pharma AB: Teckningsoptioner av serie TO 3 B tecknades till cirka 45% procent och Hamlet Pharma AB (publ) tillförs cirka 5,8 MSEK.

Hamlet Pharma AB (publ) ("Hamlet Pharma" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 3 B, vilka emitterades under 2021. Totalt nyttjades 1 768 487 teckningsoptioner av serie TO 3 B, motsvarande cirka 45 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 3 B, för teckning av 1 768 487 B-aktier till en teckningskurs om 3,28 SEK per aktie.

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 3 B tillförs Hamlet Pharma cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Bolagets huvudägare, Linnane Pharma AB, tecknade fullt ut sin andel i företrädesemissonen 2021 men Linnane Pharma har tyvärr inte haft möjlighet att utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO 3 B motsvarande ca 50% av det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 3 B.

’’ Vi är tacksamma att så många av våra aktieägare har valt att utnyttja teckningsoptionerna och fortsätter att följa den spännande utvecklingen,’’ säger Catharina Svanborg, Styrelseordförande och CMO Hamlet Pharma.

  

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 B pågick under perioden från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 B fastställdes till 3,28 SEK. Totalt nyttjades 1 768 487 teckningsoptioner av serie TO 3 B för teckning av 1 768 487 B-aktier, innebärandes att cirka 45 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 3 B utnyttjades för teckning av B-aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till B-aktier beräknas ske inom några veckor.

  

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 B ökar antalet aktier i Hamlet Pharma med 1 768 487 aktier, från 108 761 179 aktier till totalt 110 529 666 aktier, fördelat på 38 726 348 A-aktier och 71 803 318 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 17 684,87 SEK, från 1 087 611,79 SEK till 1 105 296,66 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO 3 B uppgår utspädningen till cirka 1,6 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 3 B.

  

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Hamlet Pharma i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 B.


Denna information är sådan som Hamlet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-02 17:45 CET.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och CMO av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB