Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-07 08:55:00

Medimi AB: Teckningsoptioner av serie TO 5 tecknades till cirka 79% procent och Medimi AB (publ) tillförs cirka 4,9 MSEK

Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 5, vilka emitterades under 2021. Totalt nyttjades 27 186 136 teckningsoptioner av serie TO 5, motsvarande cirka 79 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 5, för teckning av 27 186 136 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 5 tillförs Medimi cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader.

Tillträdande VD Alexander Johansson kommenterar:

"Under min inledande tid på Medimi har den kommersiella fördelen med vår unika lösning Medimi®Smart för medicinhantering blivit tydlig för mig. Våra lösningar är säkra och förenklar och effektiviserar läkemedelshantering för både vårdtagare och personal. Från bolagets sida vill vi tacka alla som har valt att nyttja sina teckningsoptioner och därmed vara en del av vår fortsatta resa. Jag ser nu fram emot att på ett strukturerat sätt bearbeta marknaden och driva försäljning inom detta viktiga segment."

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 pågick under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 fastställdes till 0,18 SEK. Totalt nyttjades 27 186 136 teckningsoptioner av serie TO 5 för teckning av 27 186 136 aktier, innebärandes att cirka 79 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 5 utnyttjades för teckning av aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering av Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom några veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5 ökar antalet aktier i Medimi med 27 186 136 aktier, från 290 198 093 aktier till totalt 317 384 229 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 087 445,44 SEK, från 11 607 923,72 SEK till 12 695 369,16 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO 5 uppgår utspädningen till cirka 8,6 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 5.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5.

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233.

Denna information

Denna information är sådan information som Medimi AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juni 2022 kl. 0900 CEST.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB