Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-26 14:59:53

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

Måndagen den 26 september 2022 har det hållits extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) på Medicon Village i Lund. Samtliga beslut fattades enhälligt. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

-Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning med ändring av § 4 (Aktiekapital) och § 5 (Antalet aktier) innebärande att aktiekapitalet ska vara lägst 2 925 000 kronor och högst 11 700 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.

-Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission från den 25 augusti 2022 av högst 65 599 526 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 951 978,743677 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,25 kronor. Avstämningsdag, dvs. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 3 oktober 2022 och teckningsperioden är från och med den 5 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 6 599 952 aktier, motsvarande 10 procent av företrädesemissionen, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas (en s.k. överteckningsoption). Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och teckningskursen ska 1,25 kronor per aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen och för att kunna bredda Bolagets aktieägarkrets.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BrainCool AB