Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-12 17:24:05

MoveByBike Europe AB: MoveByBike genomför villkorat förvärv av Bzzt genom riktad nyemission samt planerar företrädesemission

MoveByBike Europe AB (publ), org.nr. 556967-8674, ("MoveByBike", "Bolaget" eller "Köparen") meddelar att Bolaget idag ingått avtal gällande villkorat förvärv av aktier i budbolaget Bzzt AB (publ), org.nr. 556989-1020, ("Bzzt") för en maximal köpeskilling om cirka 23,3 MSEK, som avses betalas med nyemitterade aktier i MoveByBike.

MoveByBikes förvärv av aktier i Bzzt är villkorat av följande:

(i)                    att den av MoveByBike pågående DD av Bzzt utfaller med ett för MoveByBike tillfredsställande resultat;

(ii)                   att aktieägare representerande lägst 67 procent av samtliga utestående aktier i Bzzt (såväl röster som kapital) accepterar att överlåta sina aktier till MoveByBike;

(iii)                 att det vid en extra bolagsstämma i MoveByBike fattas beslut att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera aktier i MoveByBike till de aktieägare som accepterat att överlåta sina aktier i Bzzt till MoveByBike, samt att emissionen registreras hos Bolagsverket; samt

(iv)                 att de aktieägare i Bzzt som överlåter sina aktier i Bzzt till MoveByBike, i samband med en framtida företrädesemission i MoveByBike, säkerställer att det utfärdas teckningsåtaganden gentemot MoveByBike intill ett lägsta belopp om SEK 10 000 000.

Köpeskillingen per aktie i Bzzt uppgår till 0,80 SEK vilket innebär att den maximala köpeskillingen uppgår till cirka 23,3 MSEK. Den slutliga köpeskillingen bestäms av det antal aktieägare i Bzzt som accepterar att överlåta sina aktier i Bzzt till MoveByBike. Information om huruvida villkoren för förvärvet uppfylls eller inte, och, i förekommande fall, slutlig köpeskilling kommer att offentliggöras i vederbörlig ordning.

Köpeskillingen ska erläggas genom undertecknande av revers. Säljarnas fordran hos MoveByBike enligt reversen ska användas för kvittning mot MoveByBikes motfordran hos säljarna avseende teckningslikvid för de aktier som säljarna ska teckna för det fall det vid en extra bolagsstämma i MoveByBike fattas beslut att emittera aktier till säljarna.

"Denna sammanslagning sätter oss i en helt ny position där vi tillsammans kommer utveckla och skapa helt nya förutsättningar, dels för transportlogistiken, dels för bolagen. Genom optimering av verksamheterna kommer vi ta vara på, och utveckla de delar där vi är som bäst. En sammanslagning av bolagen innebär stärkt konkurrenskraft där vi tillsammans blir en större aktör och partner för e-handlare och andra kunder. Affären innebär också att vi kommer närmare positiva kassaflöden vilket skapar nya förutsättningar att bygga verksamheten på", säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Syftet med att de utsläppsfria mobilitetsbolagen MoveByBike och Bzzt går samman är att stärka konkurrenskraften och med det, erbjudandet till kunderna. Med möjlighet att leverera kundbeställningar inom loppet av en timma gör samgåendet bolagen till en attraktiv affärspartner. Bolagen delar visionen om att skapa bättre stadsmiljöer genom att utveckla nya, snabbare och effektivare utsläppsfria transport- och logistiklösningar. MoveByBikes fordonsflotta av eldrivna transportcyklar kommer nu att kombineras med Bzzts eldrivna mopeder och trehjuliga podar – kvicka, smidiga fordon med lite mindre lastkapacitet som i huvudsak används till att köra bud.

  

Både Lisette Hallström och Sven Wolf, VD för Bzzt ser samgåendet som en logisk konsekvens av var bolagen befinner sig idag och hur man ser att marknaden kommer att utvecklas. Efterfrågan på leverans- och budtjänster är stor och kommer fortsätta att öka. Samgåendet innebär en kortare väg till lönsamhet och i kombination med snabbare tillväxt och reducerat kapitalbehov skapar det helt nya förutsättningar där bolagen tillsammans tar en helt ny position på marknaden. Det finns många aktörer som slåss om kakan men få oberoende bolag som kan erbjuda både leverans inom en timma och planerad distribution – och än färre som gör det utsläppsfritt.

 

Bzzt AB (publ) redovisar per 2023-08-31 ett eget kapital på 18 283 tkr, en nettoomsättning på 5 181 tkr och ett resultat på -9 695 tkr. Bolaget har 10 anställda. Bzzt Stockholm AB redovisar 2023-08-31 ett eget kapital på 997 tkr, en nettoomsättning på 2 386 tkr och ett resultat på -4 447 tkr. Bolaget har 4 anställda. Andel ägande genom Bzzt AB (publ) 73,84%.

 

"Genom att kombinera våra styrkor kan vi bli en ledande aktör inom segmentet. Vår digitala plattform gör att vi snabbt och enkelt kan koppla ihop oss med e-handlare och butiker, så att vi blir en förlängning av deras egna system. Kombinationen med MoveByBikes operationella erfarenhet och styrka gör oss väldigt attraktiva som logistikpartner", säger Sven Wolf, VD Bzzt.

 

VD i bolaget kommer fortsatt vara Lisette Hallström. Efter förvärvet kommer nuvarande styrelse för MoveByBike att verka för en utökning av platser där 50% representeras av tidigare verksamma inom Bzzt styrelse och 50% av MoveByBike. Detta kommer att skapa en bredare kompetensbas för koncernen. Bzzt styrelse kommer nominera Sven Wolf till den nya styrelsens ordförande.

 

Koncernförhållande

Efter förvärvet kommer Bzzt och dess dotterbolag Bzzt Stockholm AB, ägs idag till 73,84% av Bzzt AB,  ingå i en koncern där MoveByBike kommer vara koncernmoder och i fortsättningen upprätta koncernredovisning för denna grupp av bolag. Hur stort ägandet mellan moderbolag (MoveByBike) och dotterbolaget Bzzt AB kommer avgöras av till vilken grad Bzzt:s befintliga ägare (ca 250 stycken) accepterar att överlåta sina aktier. Bzzt äger idag 73,84% av sitt dotterbolag Bzzt Stockholm AB.

 

Kontrollbalansräkning

Med förvärvet kommer MoveByBikes egna kapital att öka med ca 23,3 mkr till följd av kvittningsemissionen. Detta kommer att återställa det egna kapitalet i MoveByBike. Utöver den riktade emissionen till säljarna av Bzzt kommer också den tilltänkta företrädesemissionen att stärka MoveByBikes egna kapital ytterligare.

 

 

Tidslinje kommande emissioner

MoveByBike kommer inom kort att kalla till Bolagsstämma för att initiera beslut gällande riktad emission till Bzzt. Därefter kommer bolaget även kalla till stämma avseende en företrädesemission. Samtliga av nedanstående datum är preliminära och kan komma att justeras.

 

  • 13/10-23 Kallelse till stämma om riktad nyemission samt förändring av bolagsordning
  • 2/11-23  Säkrat 10MSEK genom teckningsåtaganden för kommande företrädesemission
  • 9/11-23  Bolagstämma – Beslut gällande förvärv genom riktad nyemission
  • Dec-2023 Kallelse till stämma gällande företrädesemission om 13,5milj
  • Dec-2023 Bolagsstämma – Beslut gällande företrädesemission
  • Dec-2023 Publiceras memorandum avseende företrädesemission
  • Dec-Jan-2023 Teckningstid företrädesemission
  • Jan-2024 Stängd företrädesemission och beslut om ev. övertilldelning

 

Bakgrund och motiv till transaktionen

Bzzt och MoveByBike har båda funnits i snart tio år. De delar också visionen om att skapa bättre stadsmiljöer genom att utveckla nya, snabbare och effektivare utsläppsfria transport- och logistiklösningar. Samgåendet kommer att innebära kortare väg till lönsamhet, reducerat kapitalbehov och snabbare tillväxt. Detta genom ökad omsättning, optimering av personalstyrkan, samlokalisering och höjd kompetens genom nyckelspelare från båda bolagen.

Planerad Företrädesemission

Styrelsen i MoveByBike planerar att under december 2023 genomföra en företrädesemission som vid full teckning ska tillföra Bolaget ca 13,5 mkr före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget.

Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie. Nyemissionen är tänkt att omfatta 16 875 000 aktier.

 

Innan Företrädesemissionen men efter fullt utförd kvittningsemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 4 547 689 SEK, fördelat på 45 476 889 aktier.

 

Aktiekapitalet kan, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 1 687 500 SEK genom nyemission av högst 16 875 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 2 142 269 SEK, fördelat på 62 351 889 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

 

Sammanfattning av transaktionen

MoveByBike har idag ingått avtal med Bzzt ("Säljarna") om förvärv av aktier i Bzzt för en köpeskilling om 23 254 688kronor ("Transaktionen"). Köpeskillingen ska betalas av Köparen till Säljarna på Tillträdesdagen genom undertecknande och överlämnande av revers som i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike.

      Avtalet är bland annat villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner Transaktionen samt fattar beslut om nyemission av aktier till Säljarna, varvid betalning ska ske genom kvittning. 

      Parterna bedömer att villkoren för avtalets fullföljande skall vara uppfyllda inom 6 veckor varvid tillträde kan ske.

      Transaktionen gör det möjligt för Bzzts aktieägare att fortsätta delta i utvecklingen av transporttjänster med eldrivna transportfordon, genom MoveByBike. 

 

 

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

För mer information om Bzzt, vänligen kontakta

Sven Wolf, VD

Telefon: +46 (0) 705 08 83 10

E-post: sven.wolf@bzzt.se

Hemsida: www.bzzt.se

________________________________________________________________________________________________________________

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

 

 

Om Bzzt

Vi är här för att kicka fossilfordonen ur städerna (så att folk som bor och arbetar i dem ska kunna andas friskare luft och slippa buller och trängsel). Och så här gör vi det: vi utvecklar mjukvara och teknik som optimerar hur fordon, kunder och varor kommunicerar med varandra. All den här smarta tekniken förpackas sedan snyggt, förses med Bzzt-loggan och erbjuds som en leveranstjänst till butiker, restauranger, e-handel och andra företag, De använder Bzzt för att transportera sina varor i våra små, elektriska, utsläppsfria fordon. Det är prisvärt, smart och hållbart. Precis vad städer över hela världen behöver. Än så länge finns vi i Malmö, Göteborg och Stockholm.


Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-12 17:24 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB