Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-16 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 i Medfield Diagnostics

Idag, den 16 november 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 (Teckningsoptionerna") i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) ("Medfield" eller "Bolaget"). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 20 november 2023.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: För varje en (1) Teckningsoption kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Utnyttjandeperiod: 6 november 2023 – 20 november 2023.

Teckningskurs: 0,19 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 13 270 552 Teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande emitteras 13 270 552 nya aktier och Bolaget tillförs cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "MEDF TO 3" med ISIN-kod SE0020552446.

Sista dag för handel med Teckningsoptionerna: 16 november 2023.

Vänligen notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 20 november 2023, alternativt avyttras senast idag, den 16 november 2023, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina Teckningsoptioner inom ovan angiven tid. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 20 november 2023.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats (www.medfielddiagnostics.com).

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (Teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 20 november 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av Teckningsoptioner ska anmäla inlösen av Teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för utnyttjande av Teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Vator Securities AB tillhanda senast kl. 15.00 den 20 november 2023.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.medfielddiagnostics.com) och på emissionsinstitutet Vator Securities AB hemsida (www.vatorsecurities.se).

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Medfield i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För mer information kontakta:

Medfield Diagnostics Aktiebolag

Stefan Blomsterberg, VD

Tel: +46 (0) 311 606 68

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB