Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-21 08:00:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari 2023 - 30 september 2023

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari 2023 – 30 september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (Ectin Research - finansiella rapporter). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av delårsrapporten

Ectin har under kvartalet fortsatt fokuserat på finansieringen av bolagets verksamhet. Detta för att skapa förutsättningar för vår planerade kliniska fas I/II-studie med MFA-370 för patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Parallellt har vi arbetat vidare med att prekliniskt utveckla MFA-370, samt planlägga bolagets utvecklingsarbete inom Clinical Manufacturing and Control (CMC) och formulering av MFA-370. Efter rapportperioden meddelade bolaget ett stärkt och fördjupat prekliniskt resultat för metastaserad urotelial blåscancer samt utökad preklinisk portfölj med ytterligare tillämpningsområden för MFA-370.

Tredje kvartalet 2023 (jul-sep)

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)
  • Rörelseresultat -2 149 tkr (-4 476)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,17 SEK (-0,35)


Rapportperioden (jan-sep 2023)

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)
  • Rörelseresultat -6 085 tkr (-10 066)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,44 SEK (-0,77)

Utvalda finansiella data

2023
Jul-sep
2022
Jul-sep
2023
Jan-sep
2022
Jan-sep
2022
Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 0 0 0 0 0
Rörelseresultat, tkr -2 149 -4 476 -6 085 -10 066 -13 339
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 153 -4 479 -6 105 -10 080 -13 341
Balansomslutning, tkr 17 367 27 833 17 367 27 833 23 756
Periodens kassaflöde, tkr -1 981 -1 760 -5 550 -9 788 -13 384
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,16 -0,14 -0,44 -0,77 -1,05
Likvida medel, tkr 7 877 17 023 7 877 17 023 13 427
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,17 -0,35 -0,48 -0,79 -1,05
Eget kapital per aktie (SEK)  1,21 1,95 1,21 1,95 1,69
Soliditet, % 88% 89% 88% 89% 90%

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023 (jul-sep)

Den 5 juli meddelades att bolaget utser Kristofer Svensson som ny Chief Financial Officer (CFO). Kristofer tillträder sin nya roll 1 september och ersätter Michael Owens som slutar på egen begäran för att gå i pension.

Väsentliga händelser tidigare under rapportperioden

Ectin Research har under det första kvartalet 2023 intensifierat arbetet med att kartlägga finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta kliniska utveckling och då exempelvis deltagit i BIO-Europe Spring den 20-22 mars i Basel samt digitalt den 28-30 mars.

Ectin Research har fortsatt kartläggningen av finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta kliniska utveckling och bland annat deltagit i BioEquity den 14-16 maj i Dublin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 25 oktober meddelade Ectin Research att den prekliniska portföljen utökas med ytterligare tillämpningsområden för MFA-370. De nya prekliniska studierna stärker tidigare forskning för behandling av metastaserad urotelial blåscancer (mUBC) med MFA-370 såväl tyder på att även trippelnegativ bröstcancer (TNBC) samt den sällsynta sjukdomen uvealt melanom (UM) skulle kunna behandlas med MFA-370.

VD har ordet

Under tredje kvartalet 2023 har vi gjort betydande framsteg i våra pågående projekt där prekliniska studier har visat mycket lovande resultat. Detta har både stärkt och utökat bolagets indikationsområden för behandling med MFA-370. I tillägg till det har vi haft fortsatt fokus på olika affärsutvecklingsinitiativ med exempelvis deltagande på branschevenemang, vilket utökat vårt nätverk.

Fokus för Ectins värdebyggande arbete under 2023 har varit en satsning på preklinisk verksamhet. Genom samarbeten med olika uppdragsforskningsbolag, både i Sverige och internationellt, har vi kunnat fördjupa vår prekliniska kunskap och förståelse för MFA-370:s tillväxthämmande effekter vid behandling av metastaserad urotelial blåscancer (mUBC). I tillägg till det har vår prekliniska verksamhet även visat på möjligheten att använda MFA-370 för behandling av trippelnegativ bröstcancer (TNBC) och uvealt melanom (UM), vilket utökat bolagets terapiområden för behandling med MFA-370.

För TNBC, en form av bröstcancer med sämre prognos för patienten som är särskilt utmanande att behandla då den ofta har en förmåga att metastasera, har våra lovande prekliniska studier nu visat att MFA-370 skulle kunna användas för behandling. Läkemedelsutvecklingen inom indikationen TNBC är ett forskningsintensivt fält. Vi anser att MFA-370 skulle kunna vara ett intressant kombinationspreparat tillsammans med andra behandlingsmetoder under utveckling för att förbättra prognosen för patienter med denna sjukdom.

När det gäller UM, som är en sällsynt sjukdom i form av malignt melanom i ögat, har våra studier belyst att MFA-370 skulle kunna vara en ny behandlingsmetod för denna indikation. Idag finns ett fåtal godkända cancerterapier med begränsad behandlingseffekt, vilket gör att patientöverlevnaden inte förbättrats på ett avgörande sätt på flera decennier. Vi avser därför söka samarbetspartners inom forskningsområdet UM med syfte att fördjupa forskningen inom sjukdomsområdet.

Ectin deltog nyligen vid BIO-Europe, som ägde rum den 6–8 november i München, Tyskland. Evenemanget är känt för att vara Europas största partneringmöte inom life science-sektorn. Vårt deltagande möjliggjorde för oss att knyta värdefulla kontakter, utbyta insikter samt förhoppningsvis öppnat dörrar för framtida samarbeten och affärsmöjligheter.

När vi blickar framåt är vi både inspirerade och fast beslutna att fortsätta driva våra forskningsprojekt vidare, där ytterligare prekliniska resultat väntar runt årsskiftet, med målet att i slutändan förbättra cancerbehandlingsalternativen och höja livskvaliteten för de drabbade patienterna.

Mölndal den 21 november 2023
Anna Sjöblom-Hallén, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO 

Mob: +46 734 30 93 30
Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB