Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-22 19:30:00

Monivent AB: Monivent upptar brygglån och beslutar om företrädesemission om cirka 12,2 MSEK för att öka försäljningen och nå lönsamhet

Styrelsen i Monivent AB ("Monivent" eller "Bolaget") har idag, den 22 november 2023, beslutat om en företrädesemission av aktier, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma som planeras hållas den 4 januari 2024 ("Företrädesemissionen"). Emissionsvolymen uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, befintliga ägare och externa investerare, genom tecknings- och bottengarantiåtaganden samt en vederlagsfri toppgaranti från ALMI Invest till totalt cirka 76,9 procent (motsvarande cirka 9,4 MSEK). För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har Monivent även upptagit ett brygglån om cirka 2,5 MSEK. Informationsmemorandum, innehållandes en detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras före teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Kallelse till extra bolagstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

VD Karin Dahllöf kommenterar
"Monivent har utvecklat och kommersialiserat en livsviktig produkt som möjliggör säkrare ventilering av nyfödda barn. I en stor klinisk studie har användning av Neo100 bland annat kunnat visa på en signifikant reduktion av höga luftvolymer vilket i tidigare studier visat ge ökad risk för hjärnskada. Produkten har fått ett mycket bra mottagande på marknaden och förespråkas av ledande forskare och läkare inom området. Sedan lanseringen av Neo100 har vi mött en rad utmaningar – bland annat en pandemi, komponentbrist, lågkonjunktur och neddragna sjukhusbudgetar. Lanseringen av Neo100 har helt enkelt tagit längre tid än planerat. Med en användarvänlig och unik produkt, tydliga kliniska bevis, ett väl etablerat distributörsnätverk i Europa och en leverantör- och produktionskedja som åter levererar produkter enligt plan, så är vi övertygade om att vi har ett bra utgångsläge för att i snabb takt öka försäljningen kommande kvartal.

Med kapitalet från företrädesemissionen avser vi att uppnå viktiga regulatoriska godkännanden, inkluderande marknadsgodkännande för den amerikanska marknaden, etablera strategiska samarbeten för geografisk expansion, realisera våra produkters potential och vara en lönsam affär för våra ägare."

Motiv till emission och emissionslikvidens användande
För att kunna fortsätta realisera den påbörjade planen för att kommersialisera Neo100 och Neo Training vill Monivent genomföra Företrädesemissionen, som vid fullteckning tillför Bolaget cirka 12,2 MSEK före transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK (varav cirka 0,9 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter önskar kontant ersättning). Emissionslikviden ska även användas för återbetalning av brygglån. Dock är den del av lånet som kommer från styrelse och ledning, motsvarande totalt cirka 0,4 MSEK, avsedd att kvittas mot aktier i Företrädesemissionen.

Målsättningar
Nedan visas ett urval av Bolagets målsättningar för åren 2024-2025.

 • Etablering av strategiska samarbeten för global expansion och produktintegrering
 • Genomförande av regulatorisk användarstudie i USA
 • Marknadsgodkännande i USA för Neo100
 • Ingå partnerskap för distribution i USA
 • MDR-certifiering i EU
 • Registrering och lansering av Neo100 i Australien
 • Produktionsutveckling för ökad produktivitet och sänkta tillverkningskostnader 

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen har idag, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, beslutat om en emission av högst 23 872 332 aktier. Monivents befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Principer för tilldelning kommer framgå i det informationsmemorandum som kommer publiceras före teckningsperiodens inledande.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 8 januari 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna elva (11) nya aktier i Monivent. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,51 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024. Teckningsrätter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 10 januari 2024 till och med den 19 januari 2024. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 10 januari 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 5 968 083,00 SEK, från 2 712 766,00 SEK till 8 680 849,00 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 23 872 332 aktier, från 10 851 064 aktier till 34 723 396 aktier. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 68,7 procent av rösterna och kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 19 januari 2024.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare, genom tecknings- och garantiåtaganden (bottengaranti och en vederlagsfri toppgaranti från ALMI Invest) till totalt cirka 76,9 procent (motsvarande cirka 9,4 MSEK). Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 19,0 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantiåtagandena uppgår till cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 48,0 procent av Företrädesemissionen. ALMI Invests vederlagsfria toppgaranti om cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 9,9 procent av den totala högsta emissionsvolymen, är säkerställd "uppifrån och ned", innebärande att om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 95 procent aktiveras toppgarantin på de återstående fem procenten för att uppnå en fulltecknad emission. Närmare information angående teckningsåtagarna och garanterna kommer att återfinnas i det informationsmemorandum som kommer publiceras före teckningsperiodens inledande. 

För bottengarantiåtagandet utgår, baserat på garantens val, en garantiersättning motsvarande 15 procent av åtagandet kontant alternativt en garantiersättning motsvarande 20 procent av åtagandet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilka emitteras på motsvarande villkor som aktierna i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats eller den toppgaranti som ALMI Invest lämnat.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Brygglån
I syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Monivent har Bolaget upptagit ett brygglån om totalt 2,5 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S, samt delar av styrelse och ledning. För brygglånet utgår ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är avsett att återbetalas med likvid från Företrädesemissionen, alternativt konverteras till aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Lock up
Styrelse och ledning har genom avtal om lock up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig med sedvanliga undantag att ej avyttra något innehav i Monivent eller sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen, under en period om sex månader efter Företrädesemissionens genomförande.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma är planerad att hållas den 4 januari 2024. Stämman planeras, utöver att besluta om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission, besluta att anta ny bolagsordning med justerade gränser för aktiekapital och antal aktier, samt besluta om ett styrelsebemyndigande för en riktad emission till garanter. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel med aktier, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 4 januari 2024.
 • Första dag för handel med aktier, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 5 januari 2024.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 8 januari 2024.
 • Teckningsperiod: 10-24 januari 2024.
 • Handel med teckningsrätter: 10-19 januari 2024.
 • Handel med BTA: från den 10 januari 2024 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
 • Pressmeddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 25 januari 2024.

Memorandum, teaser och möjlighet till teckning av aktier
Memorandum och teaser om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga via Bolagets (www.monivent.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats före teckningsperioden inleds. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna aktier.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Monivent anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.


Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-22 19:30 CET.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB ("Monivent") utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Monivent AB investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Monivent AB