Press release from Companies

Publicerat: 2024-01-31 08:00:00

Shortcut Media AB: Shortcut Media AB offentliggör utfallet av genomförd emission beslutad vid extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma i Shortcut Media AB ("Shortcut Media" eller "Bolaget") den 15 december 2023 beslutades om en nyemission av högst 5 357 142 aktier. Rätt att teckna aktierna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Alntorp AB. Teckningskursen uppgick till 0,56 kronor, vilken motsvarade 80 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 13 november 2023. Ytterligare information om emissionen framgår av Bolagets kommuniké som offentliggjordes på dagen för den extra bolagsstämman.

Alntorp AB har tecknat och tilldelats samtliga 5 357 142 aktier i emissionen och erlagt betalning för aktierna om 2 999 999,52 kronor genom kvittning av fordran på Bolaget.

Emissionen innebär en ökning av antalet aktier i Bolaget från 13 183 859 till 18 541 001 och en ökning av Bolagets aktiekapital från 1 450 224,49 kronor till 2 039 510,11 kronor.

Alntorp AB äger efter emissionen cirka 49 procent av samtliga aktier i Bolaget. I kallelsen till den extra bolagsstämma som beslutade om nyemissionen, publicerad den 14 november 2023, framgick att om emissionen medförde budplikt i enlighet med Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar, avsåg Alntorp AB att ansöka om dispens från denna budplikt. Alntorp AB har efter emissionen sökt dispens och Aktiemarknadsnämnden beviljade den 30 januari 2024 dispens från budplikten som uppstod för Alntorp AB i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Uhnér, styrelseordförande Shortcut Media AB
anders@uhner.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Shortcut Medias nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM BOLAGET

Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers. För mer information, besök https://shortcutmedia.se/

Shortcut Media är noterat på Spotlight Stock Market, under tickern SMG.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB