Press release from Companies

Publicerat: 2024-02-29 07:41:43

Gosol Energy Group AB: Fortsatt lönsam tillväxt 2023 – utdelning 0,12 kr per aktie

Gosol Energy Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.gosol.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Fjärde kvartalet 2023

 • Rörelseintäkter uppgick till 62 788 TSEK (59 518)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till 7 416 TSEK (3 941), motsvarande en vinstmarginal på 11,8% (6,6%)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,05)

Helåret 2023

 • Rörelseintäkter uppgick till 276 323 TSEK (177 296)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster (inklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 31 255 TSEK (7 495), motsvarande en vinstmarginal på 11,3% (4,2%)
 • Justerat rörelseresultat efter finansiella poster med hänsyn till jämförelseförstörande poster uppgick till 39 358 TSEK (7 495), motsvarande en justerad vinstmarginal på 14,2% (4,2%). Jämförelseförstörande poster avser den litsningskostnad (övervärde) på 8 103 TSEK som kommer av det omvända förvärvet av GOSOL ENERGI AB.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK (0,09)
 • Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 53 134 TSEK (15 877). Det fanns inga räntebärande skulder i Koncernen vid årets slut.
 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 eller total 10,1 MSEK.
   

VD-kommentar i korthet

2023 är vårt bästa räkenskapsår under bolagets historia. Vi ökar omsättningen med cirka 56 procent samtidigt som vi levererar ett riktigt bra rörelseresultat. I dotterbolaget Gosol Energi AB, där all verksamhet finns, gör vi ett rörelseresultat efter finansiella poster på 39,5 (7,5) MSEK, motsvarande en vinstmarginal på 14,3% (4,2%). Av bokföringstekniska skäl kopplat till principer för listningskostnad blir dock koncernens rörelseresultat efter finansiella poster 31,3 (7,5) MSEK för helåret. Listningskostnaden är en bokföringsteknisk kostnad och påverkar varken verksamhetens balansräkning eller kassaflöde.

Det levererade rörelseresultatet efter finansiella poster för hela räkenskapsåret 2023 är delvis ett kvitto på att bolaget gjort många bra vägval och prioriteringar. Med det sagt är det inte säkert att det som varit historiskt rätt prioriteringar kommer att vara rätt prioriteringar framåt. Vi utvärderar våra prioriteringar kontinuerligt och månar om att vara en effektiv organisation som snabbt kan ställa om och anpassa verksamheten till rådande förutsättningar. Efterfrågan på batterier ökade stort under 2023 som en konsekvens av förbättrade möjligheter att få intäkter från stöd- och balanstjänster. Vi lyckades på kort tid utöka vårt produkt- och tjänsteutbud för att möta den ökade efterfrågan, vilket också resulterade i att vi faktiskt kunde slutföra fler installationer än vi räknat med under Q4 2023.

Under början av det nya året 2024 har vi etablerat oss med ett nytt kontor i Örebro. Dessutom har vi inlett ett nytt partnersamarbete inom solceller och batterier med Sollentuna Energi (SEOM). Sammanfattningsvis så blev 2023 ett fantastiskt år. 2024 har börjat något sämre än förväntat men vår övergripande bedömning gällande marknadspotential och tillväxt ligger fast.
 

Om Gosol Energy Group

Gosol är en helhetsleverantör inom nyckelfärdiga energilösningar. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom segmenten solcellssystem, ladd-infrastruktur, och batterilagring samt tillhörande mät- och lastbalanseringstjänster. Målsättning är att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Bolaget arbetar utifrån ledorden kvalité och engagemang med kundrelationen, teknisk kompetens och hållbarhet som grundpelare.

Bolagets kundgrupper och affärsområden är indelat i kategorierna privatkunder (konsumenter), bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommersiella fastighetsägare samt energibolag. Bolagets produkt- och tjänsteutbud är anpassat för respektive kundgrupp och affärsområde. Gosol är idag verksamt i södra och mellersta Sverige och finns representerat i regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Östergötland.
 

Omvänt förvärv och listningskostnad

Tillämpad koncernredovisning och reglerna för omvänt förvärv där Gosol Energi AB redovisas som det förvärvande företaget innebär bland annat att en exceptionell kostnad av ej återkommande natur, en listningskostnad (övervärde), om 8103 TSEK uppstår och belastar rörelsens kostnader i koncernresultaträkningen för 2023. Listningskostnad påverkar inte koncernens balansräkning eller kassaflöde.
 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta:

jimmy.stensson@gosol.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Gosol Energy Group AB