Reports

Publicerat: 2024-02-29 08:00:00

Shortcut Media AB: Slutförd rekonstruktion ger resultatlyft i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 555 (16 274) Tkr
 • Nettoomsättningstillväxt om 14% (6,6%)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 4 555 (-767) Tkr
 • Rörelsemarginalen (EBITA%) uppgick till 24,5% (-4,7%)
 • Resultat före skatt uppgick till 2 865 (-2 481) Tkr
 • EBITA per aktie uppgick till 0,35 (-0,06) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (-0,26) Kr

Året, 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 71 027 (73 268) Tkr
 • Nettoomsättningen har haft en negativ tillväxt om -3,1% (59,5%)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 5 912 (-2 215) Tkr
 • Rörelsemarginalen (EBITA%) uppgick till 8,3% (-3,0%)
 • Resultat före skatt uppgick till 3 035 (-7 762) Tkr
 • EBITA per aktie uppgick till 0,46 (-0,18) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-0,69) Kr

Viktiga händelser under perioden

 • Den 8 november fastställde Stockholms tingsrätt Shortcut Medias rekonstruktionsplan och den 30 november vann rekonstruktionsplanen laga kraft.
 • Den 15 december hölls extra bolagsstämma där stämman godkände att genomföra en riktad nyemission om 5 357 142 aktier till Shortcut Medias största aktieägare, Alntorp AB, där Alntorp AB gavs rätt att teckna aktier med betalning genom kvittning av lånefordran.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 31 januari offentliggjorde Shortcut Media utfallet av den genomförda emissionen som beslutades vid den extra bolagsstämman den 15 december. Alntorp AB har tilldelats samtliga 5 357 142 aktier i emissionen och erlagt betalning för aktierna om 2 999 999,52 kr genom kvittning av fordran på bolaget. Antalet aktier ökade genom emissionen till 18 541 001. Alntorp AB äger efter emissionen cirka 49% av samtliga aktier i Bolaget.  

I kallelsen till den extra bolagsstämma som beslutade om nyemissionen, publicerad den 14 november 2023, framgick att om emissionen medförde budplikt i enlighet med Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar, avsåg Alntorp AB att ansöka om dispens från denna budplikt. Den 30 januari 2024 beviljade Aktiemarknadsnämnden dispens från uppkommen budplikt för Alntorp AB i samband med emissionen.

VD-kommentar

Shortcut Media avslutar året med ett kraftigt förbättrat rörelseresultat, en följd av att rekonstruktionen av moderbolaget vann laga kraft under det fjärde kvartalet. Därmed har de skulder som omfattats av rekonstruktionsplanen skrivits ner vilket genererat en ackordsvinst på 5,8 MSEK för koncernen. Den 15 december beslutade en extra bolagsstämma att genomföra en riktad nyemission till huvudägaren Alntorp AB, vilket tillförde cirka 3 MSEK i eget kapital och som bidrar till att stärka koncernens finansiella ställning framgent. 

I och med att vi nu i allt väsentligt avslutat den rekonstruktion som inleddes i augusti 2023 har vi skapat bästa tänkbara förutsättningar för att fortsätta utveckla vårt erbjudande till nya och befintliga kunder.

Omsättningen i fjärde kvartalet ökade med 14 procent till 18,6 MSEK (16,3) jämfört med motsvarande period föregående år och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 4,6 MSEK (-0,8), en EBITA-marginal på 24,5 procent (-4,7). Justerat för ackordsvinsten är EBITA negativt med -1,2 MSEK, en följd av de extra omstruktureringskostnader rekonstruktionsarbetet medfört under det fjärde kvartalet.

Omsättning för helåret 2023 minskade med -3% till 71,0 MSEK (73,3), en följd av intäktsbortfallet från det tidigare dotterbolaget Bond Street Film AB, men där övriga delar av koncernen haft en positiv utveckling. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) för helåret uppgick till 5,9 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 8,3 procent (-3,0). Rensat för ackordsvinster uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) till 0,1 MSEK att jämföra med föregående års EBITA-resultat på -2,2 MSEK.

I skenet av rådande lågkonjunktur noterar vi en försvagad efterfrågan i delar av koncernens tjänsteerbjudanden jämfört med tidigare år. Mot bakgrund av detta fortsätter vi arbetet med att optimera moderbolagets och dotterbolagens kostnader genom anpassning av koncernens storlek och struktur. Arbetet med att bredda och förtydliga dotterbolaget Magoos tjänsteerbjudande mot bland annat spelindustrin, som påbörjades efter sommaren, har gett positiva resultat med ett ökat intresse och flera nya uppdrag från tv-spelsbranschen. Under kvartalet har vi även vunnit en större affär med ett globalt varumärke inom mat och dryck, ett nytt och spännande segment för Magoo. Samtidigt ställer den fortsatta marknadsosäkerheten stora krav på vår inre effektivitet.

STARK Film avslutar året starkt med ett flertal viktiga slutleveranser under kvartalet, bland annat de dubbla lanseringskampanjerna för Volvo Lastvagnar. STARK har haft huvudansvaret för all filmproduktion avseende lanseringarna av nya lastbilar på båda sidor Atlanten, vilket har varit ett fantastiskt projekt som vi är otroligt stolta över. Samtidigt märks nu en försvagad efterfrågan till följd av konjunkturläget och ett stort fokus under såväl årets sista månader som i inledningen av 2024 har legat på nyförsäljning, att säkra nya ordrar samt att optimera organisationen.

Vi går in i 2024 i en kostym som är väsentligt nedkrympt och bättre anpassad för att manövrera en marknad som fortfarande är drabbad av den lågkonjunktur som påverkar hela vår bransch. Jag är stolt över det hårda arbete och engagemang som våra medarbetare visat under en svår tid och jag ser med spänd förväntan framemot ett nytt år för Shortcut Media.

Lennart Larsson

tf VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Larsson, tf VD

Shortcut Media Group
info@shortcutmedia.se
Tel: 070-546 53 29

Stockholm den 29 februari 2024,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB