Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-28 07:30:00

NFO Drives AB: NFO Drives AB (publ) Årsredovisning 2023

Faktureringen under perioden uppgick till 47,0 MSEK (42,5 MSEK) en ökning med 10,5%.
Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -2,8 MSEK (-1,1 MSEK) en minskning med 1,7 MSEK.
Resultatet efter skatt per aktie för perioden uppgår -0,92 SEK (-0,37 SEK) / 3,06 milj aktier (3,06 milj
aktier).
 

VD:s Kommentarer


NFO Drives fortsätter att expandera organiskt och rapporterar det försäljningsmässigt mest
framgångsrika året i bolagets historia med en 10-procentig ökning av omsättningen. NFO
Drives ursprungliga målsättning var 20 procent, men givet en orolig omvärld och svagare
marknad tvingades vi i föregående kvartalsrapport justera vår helårsprognos till en ökning på
10%. Den nya prognosen lyckades vi överträffa marginellt. Trots att marknaden varit trögare
under slutet av året, har året som helhet ändå präglats av fortsatt tillväxt av kunder både inom
Sverige och internationellt.
Som nämnts i tidigare rapporter, har utmaningarna med EMC-störningar vuxit av flera anledningar.
Våra konkurrenter klarar inte av att lösa dessa problem på ett tillfredsställande sätt med konventionell
PWM-teknologi i krävande applikationer. Våra produkter, med sina unika egenskaper och effektiva
lösningar på dessa problem, har därför blivit än mer relevanta. Behovet av energieffektiviseringar har
också bidragit till ökad efterfrågan på våra produkter, och vi har haft nöjet att välkomna nya kunder,
såsom industribolaget Medicvent samt en ny nederlänsk distributör, Hiflex BV, under året.
Att bredda kundbasen och vara en integrerad del av våra kunders systemerbjudanden har länge varit
en central strategi och helt nödvändigt för att minska försäljningsvolatiliteten. Högre grad av
återkommande intäkter möjliggör också en långsiktig tillväxt tillsammans med våra kunder.
Resultatutvecklingen under året har varit en besvikelse. De ökade FoU-kostnaderna har varit kända,
men främst vår bruttomarginal har pressats mer än väntat. Liksom under 2022 har en bristsituation på
vissa komponenter lett till extrema fördyrningar och i något fall till att vi tvingats till fördyrande
omdesign. Sett i retroperspektiv har vi inte varit tillräckligt snabba med att föra våra ökade
inköpskostnader vidare till våra kunder. Med genomförda prishöjningar och en bättre tillgång till
komponenter ser utsikterna för 2024 bättre ut.

Produktutvecklingen fortskrider enligt plan och kostnaderna för denna ökade under året med 40% till
4,8 Mkr (3,4 Mkr). FoU-kostnaderna har därmed passerat 10% av omsättningen och visar tydligt att
vi investerar för framtiden. Under 2023 har vi på Optimal 2,2kW-chassit utvecklat en applikation för
PM-drift (permanentmagnetmotor) åt en kund i Tyskland. Kundens egna tester av produkten har
utvecklats väl, och vi räknar med beställningar i volym under 2024. Vi har också introducerat en
1-fas till 3-fas (1,5kW) applikation, vars försäljning startade sent under 2023. Fakturering och
leveranser har än så länge bara påbörjats i blygsam omfattning, men det är det vår erfarenhet att det
tar tid att etablera försäljning. Vi har också påbörjat ett utökat samarbete med en av våra större kunder
som visat intresse för att inkludera våra produkter också i sina mobila applikationer.
Vår nya Optimal 2,2kW har fått en bra start under 2023 med en tillväxt på 47% i antal enheter jämfört
med vår föregående modell inom samma effektklass. Optimal 2,2kW har bland annat försetts med en
så kallad "safe torque off"-funktion, vilken varit efterfrågad under en längre tid. Denna möjliggör
användning i nya applikationer. Ett sätt att bredda vår marknad rent geografiskt är den pågående
UL-certifieringen för den nordamerikanska marknaden. Vi räknar med att slutföra denna process före
sommaren 2024.


Arbetet med flera nya effektklasser pågår intensivt, något som är en förutsättning för vår utstakade
tillväxtresa. Vi hoppas kunna introducera ytterligare en ny modell mot slutet av 2024. Bearbetningen
av nya kunder fokuserar under innevarande år främst på Optimal 2,2kW, och med en mycket
konkurrenskraftig produkt med flera kunddrivna förbättringar ser vi fram mot att kunna presentera
ytterligare nya OEM-kunder under 2024.

Nästa rapport, Kvartalsrapport 1 publiceras 12 april 2024.

Johan Braun
VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB