Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-10 08:30:00

Vultus AB: Styrelsen föreslår riktad emission om 1 MSEK till en premie om 54 procent

Styrelsen i Vultus AB (publ) ("Vultus" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå för aktieägarna i Vultus en riktad nyemission ("Riktad Emissionen") om totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen kommer att läggas fram som förslag till beslut vid ordinarie årsstämman. Den föreslagna teckningskursen motsvarar en premie om 54 procent mot avslutet i aktien den 8 april 2024 om 0,648 SEK. Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget tillföras 1 MSEK före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen är riktad till huvudägare, styrelse och ledning. Motivet för den Riktade Emissionen är att vidare finansiera Vultus satsningar på kommersialisering av Vultus analysplattform.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget ingått avtal med Tigrim Capital AB om en lånefacilitet om 1 MSEK till marknadsmässiga villkor.

Bakgrund och motiv till den Riktade Emissionen

Vultus befinner sig i en expansionsfas med en stark grund i dess grödspecifika analysplattform. Ambitionen är att möta de växande behoven inom jordbrukssektorn genom att fördjupa och utöka användningen av analyserna. Analysplattformen är utformad för att tillgodose behoven hos en bred marknad av aktörer, från odlarna till tillverkningsindustrin. För att vidare finansiera Vultus satsningar på vidareutvecklingen och kommersialiseringen av analysplattformen genomförs den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen villkoras av beslut vid ordinarie årsstämma. Styrelsen för Bolaget har beslutat att föreslå Riktade Emissionen om högst 1 000 000 aktier, vilket tillför Bolaget motsvarande 1 000 000 SEK i teckningslikvid, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den Riktade Emissionen riktas till huvudägare, styrelse och ledning.

Den Riktade Emissionen föreslås beslutas till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Teckningskursen i den Riktade Emissionen om 1,00 SEK per aktie motsvarar en premie om cirka 54 procent mot avslutet i aktien den 8 april 2024 om 0,648 SEK. Antalet aktier och röster i Vultus kommer vid bifall till beslutet att öka med 1 000 000, från 13 594 546 till 14 594 546. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 200 000 SEK, från 2 718 909,2 SEK till 2 918 909,2 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 7,36 procent av antalet röster och aktier. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 75 000 SEK.

Tecknare Antal aktier (%) Åtagande (SEK)
Iskander World AB/Samir Iskander 50,00 500 000
Peter Nilsson 19,13 191 318
Stefan Lundgren 13,10 131 050
John Moll 6,91 69 071
Per Karlsson 3,75 37 519
Atle Sjølyst-Kverneland 3,05 30 486
Björn Lundsten 2,37 23 693
Per Hökfelt 1,69 16 862
Summa 100,00 1 000 000

Teckningskursen har fastställts till 1,00 SEK. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till rådande marknadsklimat, att ingen rabatt utgår och att det betalas en premie i förhållande till aktiens nuvarande marknadsvärde utifrån de senaste avsluten på Spotlight Stock Market.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Ovanstående har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den Riktade Emissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Lånefacilitet
I samband med styrelsens beslut att föreslå beslut om den Riktade Emissionen till årsstämman har Bolaget ingått avtal med Tigrim Capital AB om en lånefacilitet om 1 MSEK som upptas för att få flexibilitet i likviditetshanteringen och stärka Bolagets likviditetsreserv. Villkoren för lånefaciliteten har av styrelsen i Bolaget bedömts som marknadsmässiga. Lånet löper under 18 månader amorteringsfritt, Stibor 3M + 4 %.

Bolagsstämma

Den Riktade Emissionen planeras att beslutas om på årsstämma, planerad att hållas den 17 maj 2024. En formell kallelse med fullständigt beslutsförslag kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

I samband med den Riktade Emissionen är NORMA Advokater HB legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Vultus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024 klockan 08:30 CET.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

Om Vultus AB (publ)

Vultus är ett agtech-bolag som erbjuder analyser av grödor och markförhållanden baserat på satellitdata. Genom bolagets plattformstjänst tillhandahåller Vultus beslutsunderlag för effektiva och hållbara jordbruksmetoder globalt. Vultus aktie (Ticker: VULTS) är noterad på Spotlight Stock Market. För mer information om Vultus verksamhet, besök: www.vultus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB